Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1003 - Fonaments de Neurociència II: Filogènia i Ontogènia del Sistema Nerviós (Anatomia Humana)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Memòries i informes de pràctiques

25%

Criteris de superació

L'assignatura s'aprovarà amb una nota igual o superior a 5 punts.
 
L'assignatura es pot aprovar mitjançant avaluació contínua o mitjançant exàmens finals.
 
Avaluació contínua, requereix realitzar:
 
1. Dos exàmens parcials de la teoria; 75% de la nota.
 
2. Dos exàmens sobre el treball de pràctiques de laboratori / seminari basat en l'ús de plantilles neuroanatòmiques; 25% de la nota.
 
Per aprovar l'assignatura en avaluació contínua tots els exàmens parcials i de pràctiques han de ser aprovats.
 
Els/les estudiants que aproven l'assignatura mitjançant aquesta via no hauran de presentar-se a l'examen final.
 
Per a l'estudiantat que no participi de l'avaluació contínua, o no hagi aprovat per aquesta via, es podran presentar a un examen final, que tindrà dues convocatòries:
 
Examen final, tindrà dues parts:
 
- Examen de teoria; 75% de la nota.
- Preguntes o plantilles a emplenar sobre els temes tractats en les pràctiques i en els seminaris; 25% de la nota.
 

Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a la convocatòria si realitza l'examen, o bé presenta el 60% o més, de les activitats avaluables obligatòries que consten en aquesta guia.

Les Matrícules d'Honor s'assignaran a les persones amb més nota sempre que aquesta superi el 9. En el cas que hi hagi diverses persones amb la mateixa nota i no hi hagi suficient nombre de matrícules es realitzarà un examen teòric-pràctic.
 
Article 11.- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."