Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1001 - Anàlisi de Dades en Psicologia (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

PART I
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
1. INTRODUCCIÓ A L'ANÀLISI DE DADES EN PSICOLOGIA
1.1. El paper de l'anàlisi de dades en psicologia.
1.2. Classificació d'escala de mesura.
1.2.1. Escala nominal.
1.2.2. Escala ordinal.
1.2.3. Escala d'interval.
1.2.4. Escala de raó.
1.3. Tipus de variables.
1.3.1. Variables qualitatives i quasiquantitatives.
1.3.2. Variables quantitatives discretes i contínues.
2. ORGANITZACIÓ I REPRESENTACIÓ DE DADES.
2.1. Introducció.
2.2. Distribució de freqüències.
2.3. Representacions gràfiques.
2.3.1. Variables qualitatives i quasiquantitatives.
2.3.2. Variables quantitatives discretes.
2.3.3. Variables quantitatives contínues.
2.3.4. Altres representacions gràfiques.
3. ÍNDEXS DESCRIPTIUS.
3.1. Mesures de posició: quantils.
3.1.1. Els quartils.
3.1.2. Els decils.
3.1.3. Els centils o percentils.
3.1.4. Rang percentil.
3.2. Mesures de tendència central.
3.2.1. La mitjana aritmètica.
3.2.2. La mitjana.
3.2.3. La moda.
3.3. Mesures de dispersió.
3.3.1. Amplitud total, recorregut o rang.
3.3.2. Amplitud semiinterquartil.
3.3.3. Desviació mitjana.
3.3.4. Variància i desviació típica.
3.3.5. LA VARIÀNCIA.
3.3.6. El coeficient de variació.
3.4. Mesures de forma.
3.4.1. Asimetria.
3.4.2. Apuntament o curtosi.
4. ANÀLISI DE DUES VARIABLES
4.1. Organització i representació conjunta de dues variables.
4.1.1. Anàlisi conjunta de dues variables quantitatives: Diagrama de dispersió.
Distribucions marginals. Distribucions condicionals. Covariància. La corelació
de Pearson
4.1.2. Anàlisi conjunta de dues variables quasiquantitatives. La correlació de
Spearman.
4.1.3. Anàlisi conjunta de dues variables cualitativas.Coeficient Q de Yule.
Coeficient khi quadrat i coeficient de contingència.
4.2.El model de regressió lineal simple.
4.2.1. Conceptes previs.
4.2.2. Recta de regressió de Y sobre X.
4.2.3. Recta de regressió de X sobre Y.
4.2.4. Conceptes finals.
4.2.2. El model de regressió múltiple.
4.2.3. Anàlisi i interpretació.
PART II
PROBABILITAT I INFERÈNCIA ESTADÍSTICA.
1. INTRODUCCIÓ A LA PROBABILITAT.
1.1. Introducció.
1.2. Distribucions contínues: Normal, khi quadrat de Pearson, "t" de Student i F de Snedecor.
1.2.1. Distribució normal.
1.2.2. Distribució khi quadrat de Pearson.
1.2.3.Distribución "t" de Student.
2. INTRODUCCIÓ A LA INFERÈNCIA ESTADÍSTICA.
3. MOSTREIG.
3.1. Tipus de mostreig.
4. DISTRIBUCIONS MOSTRALS.
4.1. Distribució mostral de la mitjana.
4.2. Distribució mostral de la variància.
4.3. Distribució mostral de la proporció.
5. ESTIMACIÓ DE PARÀMETRES.
5.1. Estimació puntual.
5.1.1. Propietats dels estimadors.
5.2. Estimació per intervals.
5.2.1. Interval de confiança per a la mitjana.
5.2.2. Interval de confiança per a la variància.
5.2.3. Interval de confiança per a la proporció.
5.3. Precisió i grandària de la mostra.
6. CONTRAST D'HIPÒTESIS.
6.1. Introducció.
6.2. Les hipòtesis estadístiques.
6.3. L'estadístic de contrast.
6.4. La regla de decisió.
6.5. Errors tipus I i II.
6.6. Contrastos d'hipòtesis per una mostra.

6.6.1. Contrast d'hipòtesi sobre la mitjana.

6.6.2. Prova t de Student.

6.6.3. Contrast d'hipòtesis sobre la variància.

6.6.4. Prova F de Fisher.

6.6.5. Contrastos no paramètrics