Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Curs 1 - Anual

Temari

Temari

PART I

 

Lliçó 1. LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1978. Les notes definitòries de la Constitució espanyola de 1978. Antecedents de la Constitució: el procés constituent. La influència del procés constituent en el contingut de la Constitució. El caràcter fonamental de la Constitució. La Constitució com sistema de valors. El caràcter normatiu de la Constitució i la seua posició en l'ordenament jurídic. La iniciativa de reforma. El procediment ordinari de reforma. El procediment agreujat de reforma.

Lliçó 2. EL SISTEMA DE FONTS EN LA CONSTITUCIÓ. Fonts del Dret: Constitució i Codi Civil. Principis constitucionals: sobre l'ordenament jurídic; sobre l'estructura de l'ordenament; sobre l'eficàcia de l'ordenament; sobre l'actuació dels poders públics. La ley: funció legislativa, lleis de l'Estat i lleis de les comunitats autònomes; la llei en la Constitució; lleis orgàniques i lleis ordinàries. Els decrets legislatius. Els Decrets-Lleis. La potestat reglamentària. La jurisprudencia constitucional.

Lliçó 3. ORDENAMENT ESTATAL I ORGANITZACIONS SUPRANACIONALS. LA COMUNITAT EUROPEA.

Els Tractats internacionals. La integració supranacional: el seu sentit constitucional. La Unió Europea. L'ordenament jurídic comunitari. L'articulació entre Dret Comunitari i Dret Intern. Integració europea i Constitució.

 

PART II

 

Lliçó 4. ELS DRETS FONAMENTALS. El Títol Primer de la Constitució com Declaració de Drets. El concepte de drets fonamentals. Classificació dels drets fonamentals. L'eficàcia dels drets fonamentals. Els límits dels drets fonamentals. La interpretació dels drets fonamentals.

Lliçó 5. LES GARANTIES DELS DRETS FONAMENTALS (I). LES GARANTIES GENÈRIQUES. LA SUSPENSIÓ DELS DRETS FONAMENTALS. Les garanties dels drets fonamentals: tipus. L'aplicació directa dels drets fonamentals. La reserva de llei. El contingut essencial dels drets fonamentals. El Defensor del Poble. La suspensió dels drets fonamentals: les situacions excepcionals i la suspensió individualitzada.

Lliçó 6. LES GARANTIES DELS DRETS FONAMENTALS (II). LES GARANTIES JURISDICCIONALS. La protecció judicial dels drets fonamentals. Regulació legal. La protecció enfront dels poders públics i enfront dels particulars. L'empara constitucional: idees generals i remissió. La protecció internacional: especialment, el Tribunal Europeu de Drets Humans.

Lliçó 7. LES CONDICIONS D'EXERCICI DELS DRETS FONAMENTALS. El sentit del Capítol I del Títol Primer de la Constitució. La majoria d'edat. La nacionalitat. La titularitat dels drets fonamentals. L'exercici dels drets fonamentals per estrangers. La situació dels estrangers a Espanya: asil i extradició.

Lliçó 8. LA CLAUSULA GENERAL D'IGUALTAT. Introducció. La igualtat com dret. La igualtat davant la llei. La igualtat en la llei. La igualtat en l'aplicació de la llei. Els particulars i el principi d'igualtat. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Lliçó 9. ELS DEURES CONSTITUCIONALS. La noció de deure constitucional. Deures militars i objecció de consciència. Altres deures i prestacions. Deures tributaris.

Lliçó 10. ELS DRETS DE L'ESFERA PERSONAL. Els drets de l'esfera personal. El dret a la vida i integritat física. Llibertat ideològica i llibertat religiosa. Dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i pròpia imatge. Inviolabilitat de domicili. El secret de les comunicacions. La protecció enfront de l'ús de la informàtica. La llibertat de residència i desplaçament. El dret al matrimoni.

Lliçó 11. ELS DRETS DE LLIBERTAT (I). LA LLIBERTAT PERSONAL. Les característiques generals de la llibertat personal. Les garanties generals. La detenció: límits, condicions i garanties. La presó preventiva. La pèrdua de la llibertat per condemna penal. El principi de legalitat i la reserva de llei en matèria penal. La potestat sancionadora de l'Administració.

Lliçó 12. ELS DRETS DE LLIBERTAT (II). LLIBERTATS D'EXPRESSIÓ I INFORMACIÓ. L'art. 20 de la Constitució. Naturalesa de la llibertat d'expressió. La llibertat d'expressió en sentit estricte. La llibertat d'informació. La creació de mitjans de comunicació. Drets constitucionals dels periodistes: clàusula de consciència i secret professional. Prohibició de censura prèvia i exclusió de segrests administratius. La llibertat de producció i creació literària, artística, científica i tècnica. El dret a rebre informació veraç. Límits dels drets fonamentals de l'art. 20 de la Constitució.

Lliçó 13. ELS DRETS POLÍTICS I ELS DRETS DE PARTICIPACIÓ POLÍTICA.La naturalesa dels drets polítics. El dret de reunió. El dret d'associació. Límits de la llibertat d'associació. Partits polítics: règim jurídic.Participació política i democràcia. El dret de sufragi actiu. Naturalesa del dret de sufragi actiu. Participació directa i indirecta. Subjectes del dret. Condicions del seu exercici. Dret de sufragi passiu i accés a càrrecs públics. Contingut del dret de sufragi passiu. Dret d'accés a funcions públiques. El dret de petició.

Lliçó 14. EL DRET A LA TUTELA JUDICIAL. La funció del reconeixement constitucional de la tutela judicial. El jutge ordinari predeterminat per la Llei. L'accés al sistema judicial. El curs del procés: la indefensió. La finalització del procés. Les garanties constitucionals del procés penal.

Lliçó 15. ELS DRETS D'ÀMBIT EDUCATIU. La Constitució i l'ordenament de l'educació. El dret a l'educació. El dret a l'educació com garantia institucional. La llibertat d'ensenyament. Les llibertats en l'ensenyament: (I) La llibertat de càtedra. (II) La creació de centres docents. (III) Els drets educatius dels pares. L'autonomia universitària.

Lliçó 16. DRETS D'ÀMBIT LABORAL I SOCI-ECONÒMIC. La llibertat sindical i el dret d'associació empresarial. El dret a la negociació col•lectiva. El dret a plantejar mesures de conflicte col•lectiu. El dret de vaga. El dret al treball i a la lliure elecció de professió o ofici. El dret de propietat. El dret de fundació. La llibertat d'empresa i la constitució econòmica. Els principis rectors de la política econòmica i social i el seu valor jurídic.

 

PART III

 

Lliçó 17. LA CORONA. La Monarquia Parlamentària com forma política de l'Estat. Les funcions del Rei. El referendament. La successió en la Corona. La Regència i la tutela del Rei menor.

Lliçó 18. LES CORTS GENERALS: ELECCIÓ, ESTRUCTURA I FUNCIONS. El sistema electoral. Els aspectes administratius del Dret electoral. Les fases del procediment electoral. Les garanties jurisdiccionals del Dret electoral. Les despeses i les subvencions electoral. Les Corts Generals. La seua funció en el sistema. Composició: el bicameralisme. Les prerrogatives parlamentàries. L'estatut dels parlamentaris: adquisició i pèrdua. Les prerrogatives individuals. L'organització de les Càmeres: òrgans de govern i òrgans de funcionament. L'estructuració del treball parlamentari. La funció legislativa: la iniciativa legislativa; el procediment legislatiu ordinari; procediments legislatius especials; sanció, promulgació i publicació de les lleis. La funció financera. La potestat pressupostària.

Lliçó 19. EL CONTROL PARLAMENTARI DEL GOVERN. Control parlamentari i responsabilitat política. Els instruments del control parlamentari. La responsabilitat política del Govern. La moció de censura. La qüestió de confiança.

Lliçó 20. EL GOVERN. Antecedents històrics. Composició del Govern. Estructura del Govern: el Consell de Ministres. Els membres del Govern. President i Vicepresident. Els Ministres. Estatut dels membres del Govern. Formació i cessament del Govern. Les funcions del Govern. Funció directiva: caràcters generals. La direcció de la política interior. La direcció de la política exterior. La direcció de la defensa de l'Estat. La direcció de l'Administració civil i militar. La funció executiva. La potestat reglamentària.

Lliçó 21. EL PODER JUDICIAL I EL MINISTERI FISCAL. La configuració constitucional del Poder Judicial. Poder Judicial i funció jurisdiccional. La posició constitucional del Jutge: independència i legitimitat. L'Estatut de Jutges i Magistrats. L'estructura del Poder Judicial. El Govern del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal.

Lliçó 22. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: COMPOSICIÓ, ORGANITZACIÓ I PROCEDIMENTS.

El model espanyol de justícia constitucional. El Tribunal Constitucional: composició, competències i organització.El control de constitucionalitat de les normes amb força de Llei: aspectes generals. El recurs d'inconstitucionalitat. El control previ de Tractats Internacionals i de Estatuts d’Autonomía. La qüestió d'inconstitucionalitat. El recurs d'empara. Altres procediments.

 

PART IV

 

Lliçó 23. L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L'ESTAT. La forma territorial de l'Estat. L'autonomia de nacionalitats i regions. Els principis d'articulació de l'Estat de les Autonomies. Els Estatuts d'Autonomia. Elaboració i reforma dels Estatuts d'Autonomia. La distribució de competències entre l'Estat i les Comunitats Autònomes. L’organització de les Comunitats Autònomes. Similituds i diferències respecte del model estatal.

Lliçó 24. DRET AUTONOMIC VALENCIÀ. Antecedents històrics. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Fonts del Dret. Les competències. Relacions amb l'Estat, comunitats autònomes i Unió Europea. Els drets estatutaris i sistema de garanties estatutàries. Les institucions autonòmiques valencianes.