Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

 

     

CRITERI

TIPUS PROVA

PERCENTATGE

1.

Examen tipus  test, V/F i/o problemes

40 %

2.

    Resolució de casos. Emplenament dels qüestionaris i treballs proposats en classe de teoria.

10 %

3.

Observació/execució de tasquesproposades en les sessions de pràctiques

20 %

4.

Proyectes. Treball final de l`assignatura, elaborats en grups

30 %

 

 

100 %

 
 
 
 
 
Criteri 1- (40%)- Examen sobre els materials presentats en les classes i l'aula virtual, consistirà en una prova tipus test i / o Verdader / Fals . La nota mínima haurà de ser de 2 sobre 4 .

 Criteri 2 (10%) Execució d´activitats i tasques   proposats en les classes pràctiques.

Criteri  3(10%) -  Resolució de casos i activitats plantejats en les  en les sessions de teoria.

 Criteri 4  (30%)  Realització d´un projecte realitzat en grupo en el qual es tindrà en compte la participació i la col-laboració en les diverses fases del treball.

 
 

A- "Per a superar l'assignatura es requerix almenys 5 punts sobre el còmput total de l'assignatura.

B- La realització del projecte i la seua presentació en classe és obligatòria per a ser tingudes en compte la resta de puntuacions de les pràctiques.

C-  La presentació d'un treball copiat en la seua totalitat o en una part significativa o elaborat en base còpies de diversos treballs implicarà el suspens de l'assignatura."

  • En cas de suspendre una de les parts de l’assignatura:

- En cas de suspendre la part teòrica de l'assignatura (si es té la part pràctica aprovada), es conservarà la nota de pràctica per a la segona convocatòria. Per tant, en la següent convocatòria, l'estudiant o l'estudianta només realitzarà una prova escrita per a recuperar els coneixements teòrics.  Aquesta nota només es guardarà per a aquesta convocatoria i no per a les segënts.

- En cas de suspendre la part pràctica de l'assignatura (si es té la part teòrica aprovada), es conservarà la nota de la teoria per a la segona convocatòria. Per tant, en la següent convocatòria, l'estudiant o l'estudianta ha de recuperar la part pràctica de l'assignatura (mitjançant una prova escrita referida a la part pràctica).Aquesta nota només es guardarà per a aquesta convocatoria i no per a les següents.