Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0925 - Instal·lacions Electrotècniques

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

 

TEMA 1. Conceptes bàsics d’electricitat

 

1.1 Generalitats. Lleis, magnituds i unitats

1.2 Corrent continu i corrent altern

1.3 Sistemes monofàsics i trifàsics

1.4 Màquines elèctriques

 

 

TEMA 2. Producció, transport i distribució d’energia elèctrica

 

2.1 Introducció

2.2 Producció d’energia elèctrica

2.3 Transport d’energia elèctrica

2.4 Distribució d’energia elèctrica

2.5 Centres de transformació

2.6 Escomesa del edifici

 

 

TEMA 3. Electrificació d’un edifici

 

3.1 Classificació de les instal·lacions elèctriques

3.2 Nivells d’electrificació. Previsió de càrregues

3.3 Càlculs de conductores elèctrics de corrent monofàsic i trifàsic

 

 

TEMA 4. Instal·lacions d’enllaç

 

4.1 Esquemes

4.2 Escomesa

4.3 Caixa general de protecció

4.4 Línia general d’alimentació

4.5 Centralització de comptadors

4.6 Derivacions individuals

4.7 Dispositius generals i individuals de comandament i protecció. Interruptor de control de potència

 

TEMA 5. Instal·lació de pressa de terra

 

5.1 Pressa de terra

5.2 Parallamps

 

 

TEMA 6. Instal·lacions interiors

 

6.1 Conductors

6.2 Tubs i canals protectors

6.3 Protecció contra sobreintensitats

6.4 Protecció contra contactes directes i indirectes

6.5 Nombre de circuits i característiques

6.6 Recepció, posada en obra, proves i control de la instal·lació

 

 

TEMA 7. Instal·lacions provisionals

 

7.1 Auxiliar d’obra

7.2 Grups electrògens

7.3 Quadros de comandament i protecció

7.4 Enllumenat provisional

7.5 Verificacions

 

 

TEMA 8. Instal·lacions d’enllumenat

 

8.1 Conceptes bàsics. Magnituds i unitats

8.2 Producció de llum

8.3 Tipus de làmpades

8.4 Lluminàries

8.5 Enllumenat interior

8.6 Enllumenat exterior

8.7 Il·luminació arquitectònica

 

 

TEMA 9. Transport vertical

 

9.1. Definicions i normativa aplicable

9.2. Generalitats

9.3. Recintes

9.4. Muntatge, posada en marxa i recepció

 

 

TEMA 10. Infraestructura comú de telecomunicacions (ICT)

 

10.1 Conceptes bàsics

10.2 Esquema general

10.3 Procediment d’implantació

 

 

 

TEMA 11. Energia solar tèrmica

 

11.1 Introducció

11.2 Contribució solar mínima

11.3 Sistemes solars per a la producció d’ACS

 

 

TEMA 12. Energia solar fotovoltaica

 

12.1 Introducció

12.2 Sistemes fotovoltaics connectats a xarxa

 

 

TEMA 13. Sistemes de climatització

 

13.1 Importància de la climatització

13.2 Producció de fred/calor

13.3 Principals sistemes

 

 

TEMA 14. Domòtica

 

14.1 Característiques principals

14.2 Arquitectura

14.3 Medis de transmissió

14.4 Protocols de comunicació

14.5 Oferta comercial