Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0918 - Estructures III: Formigó Armat i Fonamentacions

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Projectes

20%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix obtenir com a mínim 5 punts sobre 10 en la qualificació global de la mateixa.
 
En cada convocatòria, la qualificació global de l'assignatura s'obté mitjana de les qualificacions de les diferents parts com es detalla a continuació:
 
Primera convocatòria ordinària
• Avaluació contínua: pràctiques (10%) (veure Nota 1)
• Projecte dirigit (20%) (veure Nota 1)
• Examen final (70%) (veure nota 2)
 
Segona convocatòria ordinària
• Avaluació contínua: pràctiques (10%) (veure Nota 1)
           Es considerarà la qualificació de la primera convocatòria.
• Projecte dirigit (20%) (veure Nota 1)
           Es considerarà la qualificació de la primera convocatòria.
• Examen final (70%) (veure nota 2)
 
Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis
Via 1
• Avaluació contínua: pràctiques (10%) (veure Nota 1)
• Projecte dirigit (20%) (veure Nota 1)
• Examen final (70%) (veure nota 2)
 
Via 2
• Examen final (100%)
 
Nota 1: No s'exigeix ​​que l'estudiant obtingui una nota mínima en aquestes parts, però per a la seva avaluació és obligatori el lliurament dels corresponents treballs.
 
Nota 2: Per superar l'assignatura l'alumne haurà d'obtenir un mínim de 4.5 punts en l'examen final (o en cadascuna de les parts de l'examen final si aquest les hagués), i un mínim de 5 punts en la nota final. En qualsevol cas, la màxima nota que es pot obtenir en l'assignatura, si no se supera la nota mínima exigida en l'examen final, serà de 4.5 i l'assignatura no estarà superada.
 
Altres consideracions: Es considera que un / a estudiant s'ha presentat a una convocatòria si lliura l'examen final escrit d'aquesta convocatòria i així figurarà en l'acta de la mateixa. En qualsevol altre cas, figurarà com no presentat.