Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0916 - Dret de l'Edificació (Dret)

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari


PRIMERA PART: INTRODUCCIÓ AL DRET

 

Tema 1. EL DRET

1. Concepte i branques del dret. 2. Les fonts del dret: enumeració i jerarquia normativa. 3. La Constitució espanyola. 4. Les lleis. 5. El Reglament. 6. El costum i els principis generals del dret. 7. Els Tractats Internacionals. 8. L'ordenament jurídic comunitari. 

 

Tema 2. L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

1. L'administració: concepte i classes. 2. L'acte administratiu. 3. El procediment administratiu. 4. Els recursos administratius.

 

Tema 3. ELS DRETS REALS
 

1. Concepte. 2. Classes. 3. La propietat immobiliària o del sòl. 4. La propietat horitzontal. 5. Normes d'ús i manteniment dels edificis. 


 

Tema 4. ELS CONTRACTES DEL SECTOR PUBLIC

1. Introducció als contractes del sector públic. 2. El contracte d'obres. 3. El contracte de concessió d'obra públic. 


 
SEGONA PART: RÈGIM LEGAL DE LA CONSTRUCCIÓ


Tema 5. EL RÈGIM DEL SÒL

1. Classificació i règim del sòl. 2. La qualificació (zonificació) del sòl. 3. Les tipologies edificatòries. 4. Les dotacions públiques..

 

Tema 6. LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ALTRES ACTES D'INTERVENCIÓ

1. Procediments per a autoritzar obres i instal·lacions: llicència, declaració responsable i comunicació prèvia. 2. Les llicències: concepte, naturalesa jurídica, jurídica, normativa, classes. 3. Distinció obra mayor/obra menor. 4. Requisits del sòl per a la seua edificabilitat. 5. Fases de tramitació de les llicències urbanístiques. 6. Terminis d'atorgament de les llicències. 7. El silenci administratiu. 8. Terminis per a l'edificació. 9. Pròrroga i caducitat. 10. Contingut del projecte tècnic d'edificació. 11. Objecte del visat col·legial dels projectes tècnics. 

 

Tema 7. L'EDIFICACIÓ

1. Normativa bàsica de l'edificació. 2. Objecte. 3. El Codi Tècnic de l'Edificació. 4. L'obra: fases i documentació. 5. Fases administratives del procediment edificatori. 6. Documentació de l'obra. 7. La gestió de residus en l'edificació.

 

Tema 8. ELS AGENTS DE L'EDIFICACIÓ

1. Normativa bàsica. 2. Els Agents de l'edificació. 3. La responsabilitat professional: civil i penal. 4. Els col·legis professionals.

 

Tema 9. ELS ARQUITECTES TÈCNICS

1. Història dels arquitectes tècnics. 2. L'organització professional. 3. Atribucions. 4. Eixides professionals. 5. Projectes de la seua competència. 6. El contracte d'arrendament de servicis professionals. 7. La direcció d'obra. 7. Honoraris professionals. 


 
Tema 10. SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

1. Marco normatiu de la seguretat i salut en el treball. 2. Instruments de l'activitat preventiva de la sinistralitat. 3. Obligacions en matèria de seguretat i salut. 4. Annexos del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre

 
Tema 11. LA VIVENDA
 

1. Antecedents i estat actual de la intervenció pública en la vivenda. 2. Regulació normativa. 3. La vivenda protegida: especial referència a la Comunitat Valenciana. 4. Les normes HD-91. 5. 1. L'ocupació de les vivendes i les edificacions.