Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0912 - Construcció II: Estructures de Formigó

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

CAPÍTOL 1. Generalitats.
Tema 1.1. Introducció.
Tema 1.2. Instrucció EHE.
Tema 1.3. Avantatges i inconvenients del formigó armat.
Tema 1.4. Els oficis del formigó armat.
Tema 1.5. Elements estructurals
Tema 1.6. Armadures tipus

CAPÍTOL 2. Encofrats.
Tema 2.1. Introducció.
Tema 2.2. Condicions que ha de reunir un encofrat.
Tema 2.3. Classificació dels encofrats.
Tema 2.4. Encofrats de fusta.
Tema 2.5. Encofrats lliscants.
Tema 2.6. Encofrats especials.
Tema 2.7. Encofrats metàl·lics.
Tema 2.8. Encofrats amb altres materials.
Tema 2.9. Desencofrat.
Tema 2.10. Desencofrantes.

CAPÍTOL 3. Disposició de les armadures.
Tema 3.1. Introducció.
Tema 3.2. Classificació de les armadures segons la seua funció.
Tema 3.3. Organització en obra i taller.
Tema 3.4. Disposicions generals de les armadures.
Tema 3.5. Ancoratges. Tema 3.6. Solapes de les armadures.
Tema 3.7. Solapes per soldadura.

CAPITOL 4 Fonaments.
Tema 4.1. Forma de treball
Tema 4.1. Forma de treball
Tema 4.1. Disposició de les armadures. Ancoratges.
Tema 4.2. Dimensions i armadures mínimes.
Tema 4.3. Peces d'unió entre zapatas
Tema 4.4. Tècnica constructiva i d'execució de les zapatas aïllades.
Tema 4.5. Recomanacions constructives.

CAPÍTOL 5. Zapatas descentrades.
Tema 5.1. Introducció.
Tema 5.2. Forma de treball de la zapata descentrada.
Tema 5.3. Solucions per a evitar la bolcada.
Tema 5.4. Biga centradora.
Tema 5.5. Altres formes d'equilibrat amb ajuda dels forjats.
Tema 5.6. Cas particular de la zapata de cantó.
Tema 5.7. Tècnica constructiva i d'execució de la zapata descentrada.

CAPÍTOL 6. Zapatas corregudes.
Tema 6.1. Introducció.
Tema 6.2. Forma de treball de la zapata correguda.
Tema 6.3. Disposició de les armadures.
Tema 6.4. Aplicació en zapata combinada.
Tema 6.5. Tècnica constructiva i d'execució de les zapatas corregudes.

CAPÍTOL 7. Llosa de fonamentació.
Tema 7.1. Introducció.
Tema 7.2. Forma de treball de llosa de fonamentació.
Tema 7.3. Classificació de les lloses segons la seua forma.
Tema 7.4. Disposició de la seua armadura.
Tema 7.5. Tècnica constructiva i d'execució de les lloses.

CAPÍTOL 8. Murs de fonamentació i contenció de formigó armat.
Tema 8.1. Introducció.
Tema 8.2. Tipus de murs.
Tema 8.3. Formes de treball dels murs.
Tema 8.4. Possibles fallades en un mur de formigó armat.
Tema 8.5. Armat tipus dels distints murs.
Tema 8.6. Juntes.
Tema 8.7. Tècnica constructiva i d'execució dels murs de formigó armat
Tema 8.8. Parapets ancorats.

CAPÍTOL 9. Murs Pantalla. Tècnica d'execució.
Tema 9.1. Introducció.
Tema 9.2. Esquema d'execució d'un mur pantalla.
Tema 9.3. Treballs complementaris.
Tema 9.4. Contratemps durant l'execució d'un mur pantalla.

CAPÍTOL 10. Murs pantalla. Tipologia.
Tema 10.1. Introducció.
Tema 10.2. Classificació dels murs pantalla.
Tema 10.3. Armat tipus d'un mur pantalla.

CAPÍTOL 11. Puntals.
Tema 11.1. Introducció.
Tema 11.2. Classificació dels puntals.
Tema 11.3. Tècnica d'execució dels puntals clavats.
Tema 11.4. Tècnica d'execució dels puntals perforacions.
Tema 11.5. Tècnica d'execució dels puntals de gran diàmetre.
Tema 11.6. Normes i reglaments.

CAPÍTOL 12. Encepats.
Tema 12.1. Introducció.
Tema 12.2. Forma de treball dels encepats.
Tema 12.3. Disposició dels puntals en l'encepat.
Tema 12.4. Disposició de l'armat del vos encepats. Ancoratges.
Tema 12.5. Bigues de lligat.
Tema 12.6. Tècnica constructiva i d'execució dels encepats.

CAPÍTOL 13. Patologia en les fonamentacions.
Tema 13.1. Introducció.
Tema 13.2. Fallades en les fonamentacions.
Tema 13.3. Simptomatologia. Característiques. Causes.

CAPÍTOL 14. Forjats. Generalitats.
Tema 14.1. Introducció.
Tema 14.2. Funcions que complixen els forjats.
Tema 14.3. Classificació dels forjats

CAPÍTOL 15. Forjat unidireccional.
Tema 15.1. Introducció.
Tema 15.2. Forjat de bigueta resistent.
Tema 15.3. Forja de bigueta semiresistente.
Tema 15.4. Disposicions constructives.
Tema 15.5. Forjat no resistent.
Tema 15.6. Forjat especial.
Tema 15.7. Execució.
Tema 15.8. Control.
Tema 15.9. Documentació.

CAPÍTOL 16 Forjat bidireccional.
Tema 16.1. Introducció.
Tema 16.2. Tipus de forjats bidireccionals.
Tema 16.3. Altres tipus de forjats bidireccionals.

CAPÍTOL 17. Volades.
Tema 17.1. Introducció.
Tema 17.2. Precaucions que cal tindre en compte
Tema 17.3. Volades en forjats unidireccionals.
Tema 17.4. Volades en forjats bidireccionals.
Tema 17.5. Buits.

CAPÍTOL 18. Construcció i execució de forjats.
Tema 18.1. Introducció.
Tema 18.2. Emmagatzemament en obra.
Tema 18.3. Muntatge i col·locació.
Tema 18.4. Formigonat.
Tema 18.5. Juntes de formigonat.
Tema 18.6. Curat.
Tema 18.7. Descintrat. Regles.

CAPÍTOL 19. Patologia en les estructures de formigó armat i simptomatologia
Tema 19.1. Introducció.
Tema 19.2. Defectes del projecte.
Tema 19.3. Defectes d'execució.
Tema 19.4. Simptomatologia.

CAPÍTOL 20. Patologia en forjats.
Tema 20.1. Introducció.
Tema 20.2. Danys durant la fase de fabricació.
Tema 20.3. Danys durant el transport.
Tema 20.4. Emmagatzemament
Tema 20.5. Muntatge.
Tema 20.6. Errors en l'operació de reverència.
Tema 20.7. Abocament i compactació.
Tema 20.8. Curat.
Tema 20.9. Juntes.
Tema 20.10. Descintrat.

CAPÍTOL 21. Procés d'execució d'estructures mixtes. Generalitats.
Tema 21.1. Introducció.
Tema 21.2. Peces mixtes.
Tema 21.3. Nucs estructurals típics.

CAPÍTOL 22. Patologia en les estructures metàl·liques i mixtes.
Tema 22.1. Introducció.
Tema 22.2. Causes dels defectes.
Tema 22.3. Deficiències relatives al material.
Tema 22.4. Deficiències relatives a normativa i projecte.
Tema 22.5. Deficiències relatives al muntatge i control.