Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0943 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

 

Oferta i assignació de treballs
A principi de curs, al voltant del mes d'octubre, cada professor amb crèdits de TFG de les àrees de Química haurà de presentar una oferta de possibles treballs de fi de grau a desenrotllar. El nombre de treballs a tutoritzar dependrà del nombre de crèdits assignats així con del nombre d'estudiants matriculats.
 
El treball oferit ha de contemplar prioritàriament la realització d'una activitat experimental  de qualsevol tipus, incloent la labor de busca bibliogràfica corresponent. 
En un futur, en el cas que el nombre d'estudiants que sol·licita realitzar el TFG excedisca les possibilitats dels treballs de tipus experimental oferides, la Comissió de Grau podrà considerar altres alternatives
Si hi ha ofertes de TFG per part d'entitats externes, estes ofertes s'hauran d'aprovar per part de la Comissió de Grau i, si és el cas, s'incorporaran a l'oferta realitzada pels grups d'investigació.
 
L'estudiant podrà triar lliurement el TFG a realitzar d'acord amb les consideracions anteriors. El criteri fonamental per a ordenar els estudiants en el procés d'elecció serà la nota mitjana de l'expedient acadèmic, utilitzant el procediment seguit per a l'assignatura Pràctiques en Empresa. El procés d'assignació es realitzarà mitjançant la ferramenta informàtica disponible al e-Ujier, de tal manera que el estudiant trie la proposta de TFG abans de la finalització del primer semestre. En el cas que hi hagueren alumnes que ampliaren matrícula al segon semestre, triaran entre les places vacants, si hi hagueren, o es convocaran noves places tutoritzades pel professorat amb menys càrrega de crèdits assignats de TFG.
 
Desenrotllament del Treball de Fi de Grau.
Cada oferta de TFG contemplarà l'assignació d'un tutor a l'estudiant. Dita tutora serà el responsable del desenrotllament del dit TFG
La sol·licitud de qualsevol canvi en el tutor d'un TFG o d'un canvi de TFG per a un estudiant haurà de ser raonada i dirigir-se a la Comissió que haurà de respondre a la mateixa amb la màxima rapidesa possible.
 
Avaluació del Treball de Fi de Grau
L'avaluació del TFG contindrà els elements següents: Avaluació pel tutor i autoavaluació (30%: 20 +10), Memòria presentada (30%), Presentació del TFG davant del tribunal (40%)
La memòria presentada haurà de presentar-se en anglés i comptar amb una extensió d'entre 30-50 pàgines i haurà de comptar amb els apartats següents: Introducció, Resultats, Part Experimental (si és procedent) i material suplementari (si és procedent), així com incloure la bibliografia rellevant.
La defensa del TFG realitzat serà pública i es realitzarà en anglés davant del tribunal corresponent durant 15 minuts. Posteriorment el tribunal podrà dedicar el temps que considere oportú a la realització de preguntes a l'estudiant.
El tribunal per a l'avaluació d'un TFG estarà format per tres PDIs. El PDI amb més antiguitat actuarà com a president  i  el més recent com a secretari. Es nomenaran igualment 3 membres suplents. El tutor no podrà formar part del tribunal.
Parell a la sol·licitud de nomenament del tribunal i defensa del TFG el tutor enviarà a la Comissió l'informe d'avaluació corresponent junt amb la sol·licitud. El dit informe d'avaluació seguirà el model utilitzat per a la supervisió de l'assignatura Pràctiques en Empresa.
Una vegada rebudes les distintes sol·licituds, la Comissió establirà els diferents tribunals i dates.
Es donarà prioritat a la participació en els tribunals a aquells PDIs pertanyents a grups que no hagen participat en la realització de TFG.
La Comissió vetlarà perquè en l'avaluació dels TFG s'utilitze tot el rang de qualificacions disponible i s'evite l'estandardització de la nota final.
Inicialment es considerarà la possibilitat d'establir diferents tandes d'avaluació per als TFG. La primera es realitzarà a finals de Juny, i la última es realitzarà al finals de setembre tenint en compte que l'acta estarà oberta fins a novembre.