Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0932 - Laboratori Químic II

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura té sis crèdits ECTS, que impliquen 150 hores de treball total, repartits en 82:30 hores presencials i 67:30 hores no presencials.

Les 82:30 hores presencials abasten 50 hores de laboratori i 27:30 hores de sessions de tutories (repartides al llarg de tot el semestre). A més de cinc hores d'avaluació.

a) Sessions de laboratori (50 h). Consistiran en la realització d'experiments relacionats amb els fonaments adquirits en el Grau.

b) Sessions de tutories (27:30 h). Es treballarà conjuntament amb l'estudiantat en l'elecció, desenvolupament i comprensió d'un experiment al laboratori. D'aquesta manera, l'estudiantat ha de dissenyar el procés experimental des de l'inici fins a la consecució de la pràctica de laboratori i les conclusions finals.

c) Avaluació (5 h). Aquesta activitat està dirigida a comprovar quin ha estat per part de l'estudiantat l'assoliment de les competències (genèriques i específiques) de l'assignatura, tant dels conceptes teòrics com els pràctics, mitjançant la realització de proves escrites, una prova pràctica i l'observació per part del professorat del desenvolupament i evolució de l'estudiantat al llarg de totes les sessions.