Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0931 - Laboratori Químic I

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

a) El bloc corresponent al laboratori de química física s'estructura en sis sessions de pràctiques. A continuació es proposa un llistat de les possibles pràctiques que l'estudiantat podrà realitzar als laboratoris de química física:

PRÀCTICA 1. Cinètica de l'oxidació de l'ió Fe (II).

1.1. Determinació de la constant de velocitat de reacció per un mètode espectrofotomètric.

PRÀCTICA 2. Determinació del potencial de difusió (equació de Nernst).

2.1. Mesura del potencial de difusió a través d'una membrana de cel·lofana en funció del gradient de concentració de l'electròlit.

2.2. Determinació dels índexs de transport.

PRÀCTICA 3. Refractometria: mescles binàries

3.1. Corba de calibratge de la composició d'una dissolució de dos líquids (ciclohexà i acetat d'etil) per refractometria.

3.2. Obtenció de la gràfica temperatura composició de la mescla i obtenció de la temperatura i composició de l'azeòtrop que formen.

PRÀCTICA 4. Viscositat de dissolucions de macromolècules: obtenció de la massa molecular mitjana de l'acetat de cel·lulosa.

4.1. Obtenció de la viscositat de diferents dissolucions d'acetat de cel·lulosa en acetona.

4.2. Obtenció de la viscositat intrínseca i a partir d'aquesta de la massa molecular mitjana viscosa d'una mostra d'acetat de cel·lulosa polidispersa.

PRÀCTICA 5. Estructura fina de l'espectre monoelectrònic del sodi.

5.1. Calibrat d'un espectrogoniòmetre amb una làmpada d'heli.

5.2. Obtenció de l'espectre d'emissió del sodi. Assignació de transicions.

PRÀCTICA 6. Cinètica de reaccions en dissolució.

6.1. Efecte del medi: Estudi de l'efecte salí en la cinètica de la reacció iodur-persulfat

6.2. Catàlisi homogènia. Descomposició del peròxid d'hidrogen.

 

b) Pel que fa al bloc corresponent al laboratori de química analítica, l'estudiantat també realitzarà sis sessions de pràctiques dissenyades en forma de projecte complet per a la determinació o validació de metodologia analítica per a la resolució de problemàtica analítica. A continuació es proposa un llistat de les possibles pràctiques que l'estudiantat podrà realitzar als laboratoris de química analítica:

PRÀCTICA 1. Determinació de nitrogen en farina mitjançant el mètode Kjeldahl

1.1. Estudi de l'etapa de digestió

1.2. Estudi de l'etapa de destil·lació

PRÀCTICA 2. Determinació de proteïnes en cervesa

2.1. Estudi de l'aplicació del mètode Kjeldahl

2.2. Estudi de l'etapa de digestió

2.3. Estudi de l'etapa de destil·lació

PRÀCTICA 3. Validació de metodologia analítica per a la determinació de contaminants orgànics en aigua mitjançant tècniques cromatogràfiques

3.1. Procés de validació: paràmetres analítics.

3.2. Estudi de l'etapa d'extracció (extracció en fase sòlida (SPE), extracció líquid líquid (LLE), etc.).

3.3. Estudi de l'etapa de la determinació analítica per cromatografia.

3.4. Aplicació a mostres reals d'aigües.

PRÀCTICA 4. Validació de metodologia analítica per a la determinació de plaguicides en aliments mitjançant tècniques cromatogràfiques

4.1. Procés de validació: paràmetres analítics.

4.2. Estudi de l'etapa d'extracció.

4.3. Estudi de l'etapa de la determinació analítica per cromatografia.

4.4. Aplicació a mostres reals d'aigües.

PRÀCTICA 5. Determinació de metalls en una matriu vegetal fent ús d'espectroscòpia d'absorció atòmica (AAS).

5.1. Aplicació de metodologia oficial o estandarditzada.

5.2. Estudi de l'etapa d'extracció amb digestió àcida.

5.3. Estudi de l'etapa de la determinació analítica per AAS.

PRÀCTICA 6. Estudi i optimització de la derivatització d'àcids grassos en olis per a la determinació per cromatografia de gasos (GC).

6.1. Estudis de diferents agents derivatitzants per GC.

6.2. Optimització en patrons.

6.3. Aplicació a mostres reals d'olis.

PRÀCTICA 7. Determinació de traces de metalls en mostres mediambientals mitjançant tècniques espectrofotomètriques

7.1. Estudi de tractament previ de mostra

7.2. Estudi etapa d'extracció.

7.3. Estudi de l'etapa de la determinació espectrofotomètrica.

PRÀCTICA 8. Separació i identificació d'ions metàl·lics en mostres aquoses per cromatografia en paper

8.1. Selecció de la fase mòbil adequada

8.2. Estudi de la separació

8.3. Estudi de la identificació

PRÀCTICA 9. dentificació de contaminants orgànics per cromatografia mitjançant càlcul de l'Index de Kovats

9.1. Conèixer què representa l'Index de Kovats.

9.2. Estudiar l'etapa de separació cromatogràfica amb un patró d'alcans i selecció del detector.

9.3. Calcular els indexs Kovats per a contaminants orgànics coneguts i desconeguts.

9.4. Aplicació a diferents condicions experimentals.