Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0919 - Química Inorgànica II

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

7,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 82,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE21 - Demostrar habilitats per al treball en el laboratori: realització de procediments químics documentats (síntesi i anàlisi), monitoratge de propietats químiques, esdeveniments i/o canvis i documentació de tot el treball realitzat i gestió de riscos.

CE24 - Interpretació de dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori en termes de la seua significació i de les teories que les sustenten.

CE2 - Conèixer i saber aplicar la variació de les propietats característiques dels elements químics segons la taula periòdica.

CE4 - Conèixer els tipus principals de reacció química i els seus principals característiques associades.

CE8 - Conèixer i saber descriure  els elements químics i els seus compostos. Obtenció, estructura i reactivitat.

CG10 - Coneixement d'una llengua estrangera. (anglés)

CG3 - Raonament crític.

CG4 - Treball en equip.

CG5 - Resolució de problemes.

CG6 - Capacitat d'organització i planificació.

CG7 - Sensibilitat cap a temes mediambientals.

CG9 - Capacitat de gestió de la informació.

Resultats d'aprenentatge

Saber relacionar, diferenciar i reconèixer el comportament dels elements químics i els seus compostos així com predir les propietats, tipus d’enllaç, estructura i possible reactivitat de compostos inorgànics no descrits basant-se en les relacions entre grups i variacions establides.

Poder explicar de manera comprensible fenòmens i processos relacionats amb la química inorgànica.

Planificar i dur a terme experimentalment síntesis senzilles de compostos inorgànics, amb seguretat i utilitzant les tècniques adequades.

Habilitat per a manipular els reactius químics inorgànics amb seguretat

Comprendre i utilitzar la informació bibliogràfica i tècnica referida als compostos inorgànics

Assignar i determinar l’estructura dels distints tipus de compostos inorgànics.