Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Bloc temàtic 1: Equilibri de les reaccions químiquesUnitat temàtica 1: Introducció a les reaccions en dissolució aquosa.


Naturalesa de les dissolucions aquoses. Reaccions de precipitació. Reaccions àcid-base. Principis generals de l'oxidació-reducció. Ajust de les reaccions d'oxidació-reducció. Agents oxidants i reductors. Estequiometria de les reaccions en dissolució aquosa i valoracions.


Unitat temàtica 2: Principis de l'equilibri químic


Equilibri dinàmic. Expressió de la constant d'equilibri. Relacions entre les constants d'equilibri. Significat del valor numèric de la constant d'equilibri. Modificació de les condicions d'equilibri: principi de Le Chatelier. Càlculs d'equilibris.


Unitat temàtica 3: Àcids i bases I


Revisió de la teoria d'Arrhenius. Teoria de Brönsted-Lowry. L'autoionització d'aigua i l'escala de pH. Àcids i bases fortes. Àcids i bases febles. Àcids polipròtics. Els ions com a àcids i com a bases. Estructura molecular i caràcter àcid-base.


Unitat temàtica 4: Àcids i bases II


Efecte de l'ió comú als equilibris àcid-base. Dissolucions reguladores. Indicadors àcid-base. Reaccions de neutralització i corbes de valoració. Àcids i bases de Lewis.


Unitat temàtica 5: Solubilitat i complexos


Equilibris de solubilitat. Producte de solubilitat. Efecte de l'ió comú. Efecte del pH en la solubilitat. Precipitació selectiva. Equilibris que impliquen ions complexos.

 

Bloc temàtic 2: Energia de les reaccions químiques i electroquímicaUnitat temàtica 6: Termoquímica. Termes bàsics en termoquímica.

Calor. Calors de reacció i calorimetria. Treball. El primer principi de la termodinàmica. Calors de reacció: DU i DH. Determinació indirecta de DH: llei de Hess. Entalpies de formació estàndard. Els combustibles com a font d'energia.


Unitat temàtica 7: Espontaneïtat: entropia i energia de Gibbs


Espontaneïtat: significat del canvi espontani. El concepte d'entropia. Avaluació de l'entropia i canvis entròpics. Criteris d'espontaneïtat: el segon principi de la termodinàmica. Variació de l'energia de Gibbs estàndard, DG º. Relació entre DGº i equilibri. Dependència de DGº amb la temperatura.


Unitat temàtica 8: Electroquímica


Potencial d'elèctrode. Potencials estàndard. Potencial de cel·la (Ecel), DG i Keq. Ecel en funció de la concentració. Bateries i piles: obtenció d'electricitat a partir de reaccions químiques. Corrosió. Electròlisi. Processos industrials d'electròlisi.

 

Bloc temàtic 3: Velocitat de les reaccions químiques


Unitat temàtica 9: Cinètica química


Velocitat de reacció. Mesures de velocitats de reacció. Dependència de la velocitat amb la concentració: equació de velocitat. Ordre de reacció. Dependència de les velocitats de reacció amb la temperatura.

 

Bloc temàtic 4: Química dels grups funcionals orgànics


Unitat temàtica 10: Introducció a la química orgànica


Grups funcionals. Teoria d'enllaç de valència: enllaç en les molècules orgàniques. Forces intermoleculars. Punts de fusió i ebullició de substàncies orgàniques. Solubilitat.