Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0950 - Publicitat Exterior

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

20%

Resolució de casos

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

-El 50% de la nota correspon a l’elaboració de les preguntes teòriques, resultants dels temes vists a classe (nota mínima per aprovar 5)

-Un 20% de la nota correspon a la realització dels treballs i casos pràctics que se proposen  a classe (nota mínima exigida és 5)

-Un 20% correspon al projecte obligatori del Seminari de Publicitat Exterior (nota mínima exigida 5)

-I l'últim 10% a les presentacions dels treballs, tant a classe com de manera escrita, a l'assistència i a la participació.

Per aprovar l'assignatura és necessari aprovar l'examen (amb una nota mínima de 5) i la part pràctica (amb una nota mínima de 5).

No obtindre aquest qualificació mínima en alguna de les parts, suposarà a l'alumne recuperar en la següent convocatària, la part o parts de l'assignatura que no van superar durant el semestre lectiu. 

Es considerarà presentat a l'assignatura, aquell alumne que haja realitzat, com a mínim, el 50% de les proves proposades, treballs i preguntes d'examen, entre les quals ha d'estar de manera obligatoria el projecte per al concurs del seminari d'Exterior.