Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0944 - Màrqueting en el Punt de Venda

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució de casos

20%

Projectes

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

 
Com una de les competències a assolir en aquesta assignatura és el treball en equip, aquesta assignatura s'ha dissenyat per potenciar l'aprenentatge cooperatiu i continu dels alumnes. Així, el 100% de la nota s'obté del treball en equip en les següents proves:
- Avaluació contínua durant el semestre: Inclou el projecte, la resolució de casos i la presentació oral i escrita. El seu valor és de 5 punts. Són activitats no recuperables i la seva nota es guardarà per a la segona convocatòria ordinària. No s'exigeix ​​mínim. En el projecte els equips hauran de lliurar en termini una CAMPANYA DE MARXANDATGE COMPLETA (2 punts). En la resolució de casos, els equips participaran en un concurs de preguntes. Per avaluar aquest apartat (2 punts), els equips hauran d'assistir al torneig i haver presentat el 70% de preguntes sol·licitades. La presentació oral de la campanya de marxandatge (1 punt) completarà l'avaluació continuada de l'assignatura. - Prova final: examen escrit el valor és de 5 punts. S'exigeix ​​un mínim de 2 punts sobre 5.
La qualificació final de l'assignatura Màrqueting en el punt de venda s'obtindrà de la manera: 1.- Equips que en la prova final hagin obtingut una nota inferior a 2 de la nota màxima que es pot obtenir en aquesta part de l'avaluació (sobre 5): la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda en l'examen escrit. Aquells equips que no hagin superat l'examen escrit, podran presentar-se en la segona convocatòria ordinària a l'examen per pujar la nota. 2.- Equips que en la prova final hagin obtingut una nota igual o superior a 2 de la nota màxima que es pot obtenir en aquesta part de l'avaluació (sobre 5): la qualificació final de l'assignatura serà el resultat de sumar la nota l'examen escrit i la nota de l'avaluació contínua durant el semestre.
La superació de l'assignatura requereix l'obtenció d'una nota mínima de 5 (sobre 10). Es considerarà presentat a tot aquell estudiant que es presenti a l'examen escrit.
Els estudiants tindran dret a una revisió de la correcció del seu examen en els termes que preveu la normativa d'avaluació de la Universitat Jaume I aprovada pel Consell de Govern nº 3 del 13 de març de 2017. D'altra banda, aquell alumne que copie alguna part dels exercicis exigits per a l'avaluació de l'assignatura en els seus dos blocs: prova final o avaluació continuada, obtindrà un zero en el bloc en el qual hagueu escrit, segons l'article nº 11 de la normativa d'avaluació de l'UJI.

Com una de les competències a assolir en aquesta assignatura és el treball en equip, aquesta assignatura s'ha dissenyat per potenciar l'aprenentatge cooperatiu i continu dels alumnes. Així, el 100% de la nota s'obté del treball en equip en les següents proves: - Avaluació contínua durant el semestre: Inclou el projecte, la resolució de casos i la presentació oral i escrita. El seu valor és de 5 punts. Són activitats no recuperables i la seva nota es guardarà per a la segona convocatòria ordinària. No s'exigeix ​​mínim. En el projecte els equips hauran de lliurar en termini una CAMPANYA DE MARXANDATGE COMPLETA (2 punts). En la resolució de casos, els equips participaran en un concurs de preguntes. Per avaluar aquest apartat (2 punts), els equips hauran d'assistir al torneig i haver presentat el 70% de preguntes sol·licitades. La presentació oral de la campanya de marxandatge (1 punt) completarà l'avaluació continuada de l'assignatura. - Prova final: examen escrit el valor és de 5 punts. S'exigeix ​​un mínim de 2 punts sobre 5. La qualificació final de l'assignatura Màrqueting en el punt de venda s'obtindrà de la manera: 1.- Equips que en la prova final hagin obtingut una nota inferior a 2 de la nota màxima que es pot obtenir en aquesta part de l'avaluació (sobre 5): la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda en l'examen escrit. Aquells equips que no hagin superat l'examen escrit, podran presentar-se en la segona convocatòria ordinària a l'examen per pujar la nota. 2.- Equips que en la prova final hagin obtingut una nota igual o superior a 2 de la nota màxima que es pot obtenir en aquesta part de l'avaluació (sobre 5): la qualificació final de l'assignatura serà el resultat de sumar la nota l'examen escrit i la nota de l'avaluació contínua durant el semestre. La superació de l'assignatura requereix l'obtenció d'una nota mínima de 5 (sobre 10). Es considerarà presentat a tot aquell estudiant que es presenti a l'examen escrit. Els estudiants tindran dret a una revisió de la correcció del seu examen en els termes que preveu la normativa d'avaluació de la Universitat Jaume I aprovada pel Consell de Govern nº 3 del 13 de març de 2017. D'altra banda, aquell alumne que copie alguna part dels exercicis exigits per a l'avaluació de l'assignatura en els seus dos blocs: prova final o avaluació continuada, obtindrà un zero en el bloc en el qual hagueu escrit, segons l'article nº 11 de la normativa d'avaluació de l'UJI.