Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0941 - Teoria i Història de l'Art Contemporani

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Criteris de superació

a) Es realitzarà un examen sobre els continguts del programa que es valorarà sobre 7 punts sobre 10. Aquest examen consistirà en una pregunta teòrica i comentari d'un nombre d'imatges i textos que s'hagen anat veient en classe al llarg del curs. A més, es farà una pregunta individualitzada relacionada amb el treball que cada estudiant haja elaborat, i que comentem a continuació. 
b) S'efectuarà un treball individual valorat en 3 punts sobre 10. Aquest treball constarà de dues parts: lectura d'un text suggerit pel professorat i comentari crític del mateix i anàlisi d'una o diverses propostes: artístiques (exposicions), cinematogràfiques o publicitàries indicades igualment pel professorat. El sistema de citació serà el científic (l'exemple de com fer-ho estarà disponible en l'aula virtual de l'assignatura).
Qualsevol plagi (el popular “Curta i Pega”) serà motiu d'invalidació (suspens) del treball.
Serà necessari, per a superar l'assignatura, que s'aconseguisca un nivell suficient en cadascun dels ítems (examen i treball) a qualificar. En aquest sentit, s'haurà d'obtenir almenys un 3 sobre 7 per a poder fer mitjana amb el treball. Per la seua banda, en el treball s'haurà d'aconseguir almenys un 1.5 sobre 3. 
Convocatòria de juliol.
Per a aquesta segona convocatòria les pautes d'avaluació seran idèntiques. Però si al juny s'haguera superat o bé el treball o bé l'examen, es guardarà la qualificació obtinguda