Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0933 - Comunicació per a la Igualtat

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prototips

30%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

 

10.1. Les probes per aprovar aquesta assignatura son:

 

SEGONS VERIFICA

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals

10% (No recuperable)

Resolució de casos

10%

Prototip/projecte final

 

30% (No recuperable)

Examen

30%

 

10.2.

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l'examen final amb la qualificació des diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'esta guia docent. Per a fer la mitjana i superar l'assignatura, s'haurà d'obtindre, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) total entre totes les activitats i proves.

Les presentacions orals (10%) i el Prototip/projecte final 30% no seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han sigut superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques i al seminari és necessària per a ser avaluat de les diferents proves indicades dalt.

Si no és així, l'alumnat haurà de presentar-se en la data oficial de l'examen a unes proves finals amb preguntes tipus assaig/des i resolució de problemes: Examen 30% Elaboració de treballs acadèmics 20% Resolució de problemes 10% En este cas, aspiraran a un màxim del 60% de la nota final de l'assignatura.

L'alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de la UJI, etc.) , no puguen assistir a les classes de pràctiques o als seminaris hauran de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l'assignatura durant les 3 primeres setmanes del curs, per a notificar i acreditar la seua situació i pactar activitats d'aprenentatge i avaluació individuals alternatives.

Es considerarà "Presentado" qui presente l'examen final i totes les proves requerides. Totes les proves avaluables podran realitzar-se en valencià, castellà o anglés.