Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0926 - Creativitat I

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

L'assistència al 85% de les classes i al seminari és necessària per a poder ser avaluat.

El 50% de la nota corresponent a la superació de la part teòrica de l'assignatura consta d'un examen escrit individual (test, desenvolupament i/o problemes). La nota mínima exigida per a aprovar és de 5.

El 10% de la nota correspon a: observació execució de tasques i pràctiques. S'obté per l'assistència de l'alumne a classes teòriques i pràctiques (el mínim exigit d'assistència és del 80% del total sessions de la matèria i l'assistència als seminaris vinculats a l'assignatura) i la participació activa de l'alumne en l'aula (valorada amb l'observació de l'evolució de l'alumne en les seues intervencions).

El 40% de la nota corresponent a: projectes, resolució de casos. Es compon de les següents proves:

·         8% Treball en grup 1: Monitor de tendències creatives I. (nota mínima 5)

·         12% Treball en grup 2: Resolució d'un cas real. (nota mínima 5)

·         8% Treball en grup 3: Els professionals i els seus punts de vista sobre l'actualitat. (nota mínima 5)

·         12% Treball en grup 4: Seminari. (nota mínima 5).

Per a aprovar l'assignatura, l'alumne haurà d'aprovar cadascuna de les parts que constitueixen la nota global de la matèria. No obtenir aqueixa qualificació mínima en alguna de les seccions (o en totes) suposarà que l'alumne haurà de recuperar al juny la part o parts de l'assignatura que no va superar durant el semestre lectiu.

Es considerarà "presentat" a l'assignatura a l'estudiant que haja realitzat la prova final (examen escrit) o que s'haja presentat al 60% de la resta d'activitats d'avaluació obligatòria.

Totes les proves seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques i al seminari és necessària per a ser avaluat de les proves. L’alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de la UJI, etc.), no puguin assistir a les classes de pràctiques o als seminaris hauran de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l’assignatura durant les 3 primeres setmanes del curs, per notificar i acreditar la seva situació i pactar activitats d’aprenentatge i avaluació alternatives.