Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0925 - Comunicació Corporativa i Gestió de Marca

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Resolució de casos

40%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Mapa conceptual

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

A) Per a aprovar l'assignatura, l'alumne haurà de superar el valor mig (5) de cadascuna de les parts (teoria i pràctica, és a dir, un 5 de nota mitja global en cada part) que constitueixen la nota total de la matèria. No obtenir aqueixa qualificació mínima en una de les parts suposarà que l'alumne haurà de recuperar al juliol la part o parts de l'assignatura que no va superar durant el semestre lectiu. La nota mitja de la suma dóna cada exercici de cada part haurà de ser almenos un 5.

 

B) Proves necessàries perquè el la/estudianta es considere presentat/a en l'assignatura:

La resolució d'exercicis teòrics i problemes (50% de la nota final, sobre 10 punts) es realitzarà al llarg del curs, i culminarà en un exercici final a manera de mapa conceptual (20%), amb una prova escrita (30%).

Els exercicis teòrics i problemes seran totalment individuals. Es treballaran assajos i articles i la responsabilitat de l'alumne serà la d'executar diversos exercicis d'investigació-crítica-comparança que desembocaran en un mapa conceptual, defensat en prova oral (validesa del 20% de la nota teòrica).

La resolució i presentació d'exercicis práctics será en grup, si pot ser els grups ja vénen donats de cursos anteriors.

B. “MILLORA D'UNA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ CORPORATIVA REAL I PROPERA”

Resolució d'un cas pràctic (50% nota final)

Cada grup ha de dedicar un temps a observar campanyes (millor campanyes, és a dir, més d'una acció coordinada, que missatges independents) de comunicació corporativa (no publicitat de producte, sinó comunicació de marca i/o gestió d'intangibles a través de qualsevol de les seues variables) d'empreses-clients propers, situats prop de l'entorn dels alumnes/as. No és necessari que es tracte d'empreses conegudes ni de “grans marques”. Es tracta de localitzar accions de comunicació amb errors d'estratègia, de planificació, de no identificació d'intangibles, de mal disseny d'identitat visual, de dolenta ubicació de públics etc. A partir de l'error localitzat el grup de treball diagnostica, dissenya i gestiona una estratègia de comunicació corporativa alternativa.

Les faltes d'ortografia penalitzaran en totes les proves d'avaluació en -0’5 punts, així com les faltes de redacció en -0’25 punts.