Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0911 - Teoria i Tècnica de la Fotografia

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Projectes

45%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l’examen final amb la qualificació de les diferents activitats d’avaluació, i per fer la mitjana i superar l'assignatura, l’alumnat haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5) en cadascun dels sistemes d'avaluació descrits.

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes d'aquelles parts del sistema d'avaluació de l'assignatura que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

L'assistència a les classes pràctiques és obligatòria, l’alumnat haurà de complir un percentatge mínim d'assistència del 85%per aprovar en primera convocatòria, també és obligatòria fer una activitat vinculada al seminari.

És considerarà "Presentat" qui es presente a la prova final de cada convocatòria, o qui haja presentat al menys el 60% de la resta de les proves avaluables.

En segona convocatòria l’estudiantat tindrà dret a ser avaluat de totes les proves recuperables que no haja aprovat.

 
Proves:
  • Examen de teoria o avaluació continua
  • Exercicis tècnics i projecte 
  • Presentació a classe del projecte fotogràfic
  • Activitat vinculada al seminari