Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució de casos

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

L'avaluació per a cada itinerari és la següent:

A. Aprenentatge autònom: l'examen escrit consisteix a respondre diverses preguntes relatives al contingut del temari de l'assignatura, el dia i l'hora que s'indiquen en la convocatòria oficial. El termini per a la contestació, així com la puntuació de cada una de les preguntes s'anunciarà al començament de la prova. La nota mínima de l’examen per a superar l’assignatura serà de 5.

Els treballs acadèmics realitzats i els casos resolts es presentaran en els terminis i condicions que s'establesquen en les tutories presencials o virtuals amb el professorat, on també quedaran fixats els criteris per a avaluar-los.

B. Aprenentatge cooperatiu: l'avaluació continuada del treball, individual i en grup, realitzat tant a l'aula com de manera autònoma, es realitza segons les condicions pactades al contracte d'aprenentatge. La qualificació de l’avaluació es compon pels resultats de les proves següents: prova de coneixements teòrics per escrit; avaluació de la participació en les reunions, els debats i les tutories i del treball escrit que, com a conclusió, s'ha d'entregar; coavaluació de l'exposició en públic del resultat dels problemes plantejats; activitats addicionals.

La nota de la mitjana resultant de qualificar totes les proves ha de ser, com a mínim, de 5 per a superar l’assignatura.

Aquesta avaluació pot ser objecte de revisió per l'estudiantat, pel mateix procediment establert per a la revisió dels exàmens escrits. Si l'estudiantat no aprovara l'avaluació continuada, el professorat li facilitarà la realització de treballs que li permeten superar l'assignatura.