Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0932 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Prototips

80%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

Els TFG haurien de defensar-se en un acte d'exposició pública davant un Tribunal Avaluador designat per la Comissió Gestora de Grau i format per 3 membres amb el rang de doctor/a. L'exposició davant del Tribunal haurà de ser presencial i no s'acceptaran presentacions virtuals.

No es considerá presentat i, per tant, no serà avaluat cap treball que no es presenti davant el citat Tribunal Avaluador.

Per poder presentar el treball davant del Tribunal Avaluador el tutor/a del treball haurà de donar el seu vist-i-plau.

Per a superar l'assignatura, l'alumnat haurà d'obtenir una qualificació mínima de 5 en el Tribunal Avaluador designat a aquest efecte.

Els criteris d'avaluació aplicats pel Tribunal Avaluador tindran en compte els següents aspectes: qualitat científica i/o tècnica del TFG (50%), qualitat del material escrit i/o audiovisual lliurat (20%) i qualitat de la presentació en l'acte d'exposició pública davant el Tribunal (30%).

L'alumnat haurà de demostrar que en la confecció del TFG ha utilitzat materials bibliogràfics o documentals en anglès. Igualment, haurà de presentar un informe-resum del TFG redactat en llengua anglesa. En l'avaluació oral davant del Tribunal es deurà presentar una part del treball en anglès.