Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0910 - Fonaments de Teoria de la Comunicació

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura combinarà tant sessions teòriques com sessions pràctiques centrades en la realització d'una sèrie d'exercicis per part de l'alumnat. La distribució de les classes serà la següent:

-2 hores de teoria setmanals (grup complet, de 90 estudiants)

-2 hores de pràctiques setmanals (2 grups reduïts, de 45 estudiants).

Sessions teòriques

S'utilitzarà, principalment, la classe magistral on s'explicaran els continguts teòrics de l'assignatura. A partir d'una presentació informàtica que servisca de guia-estructura bàsica de cada sessió, l'exposició del tema es plantejarà de forma interactiva, amb la formulació de preguntes i plantejament d'exemples reals i actuals sobre els diferents aspectes del tema per a fomentar així la participació activa de l'alumne i facilitar l'assimilació dels conceptes. El correcte desenvolupament d'aquestes sessions teòriques demanda la lectura prèvia de textos especialitzats (parts concretes del manual i textos de referència) dels quals seran informats els alumnes amb antelació suficient.

Sessions pràctiques

Al llarg del semestre i de forma coordinada amb el desenvolupament del temari teòric es planteja el desenvolupament del següent programa de pràctiques que guarda relació directa amb els principals continguts de cadascun dels temes. L'objectiu d'aquestes pràctiques és reforçar els coneixements teòrics a través de la realització de determinats treballs escrits i presentacions orals. En aquestes pràctiques se cerca l'equilibri entre diferents tipus d'exercicis (individual o de grup), diferents tipus de lliurament (en la mateixa sessió o en presentació en la següent sessió) i diferents tipus de materials a analitzar (documental televisiu, quadre o text teòric, text periodístic, etc.)

PRÀCTICA 1 A través del visionado de dos documentals informatius, es planteja un exercici en tres parts: la identificació dels elements del procés comunicatiu, una descripció dels principals actors i símbols del missatge, així com una comparança entre el tractament informatiu d'ambdós documentals.

PRÀCTICA 2 A partir del visionado d'un documental sobre el desenvolupament dels videojocs i els mons virtuals en Internet, es planteja un exercici d'identificació i anàlisi dels principals efectes mediàtics d'aquests continguts a nivell social i individual.

PRÀCTICA 3 Pràctica dividisca en dues parts. Primer, a partir del visionado d'un documental sobre la crisi de la premsa actual, es proposa realitzar la identificació i classificació dels diferents mitjans de comunicació que apareixen i els seus usos socials. I segon, a través de l'anàlisi de la programació televisiva en la cartellera d'un periòdic, s'haurien d'identificar i analitzar els diferents usos socials que planteja cada programa de la graella

PRÀCTICA 4 A partir del visionado d'un documental informatiu i d'un quadre facilitat pel professor la pràctica planteja la realització de dos exercicis. Primer, una anàlisi comparativa de les principals funcions detectades dels mitjans de comunicació i de la publicitat des d'ambdues perspectives. I segon, una valoració crítica personal de la vigència de cada perspectiva davant evolució en l'últim mig segle en tres qüestions: en el tipus de publicitat dominant, les campanyes de conscienciació social, i la imatge pública i els rols socials de la dona

PRÀCTICA 5 A partir del visionado d'un documental televisiu sobre la lluita actual entre les empreses mediàtiques i els usuaris d'Internet per la distribució de continguts en la xarxa, l'alumne haurà d'identificar els arguments d'ambdues parts i realitzar una anàlisi i interpretació d'aquest conflicte des dels plantejaments i conceptes de la teoria crítica.

 

Pòster- Presentació

La prova pòster-presentació es divideix en dues parts:

Primera part. Anàlisi individual d'un llibre específic sobre la perspectiva dels estudis culturals assignat a tot un grup de treball (4-5 membres) al començament del semestre (extensió màxima 10 fulles i compliment de certes normes tipogràfiques)

Segona part. Presentació pública de la postura conjunta del grup davant el text analitzat (síntesi dels resultats dels diferents treballs individuals) (màxim 15 minuts per cada grup).