Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0934 - Direcció de Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

50%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

ÉS IMPORTANT TENIR EN COMPTE EL SEGÜENT SOBRE L'EVALUACIÓ DE L'ASSIGNATURA

  • Per a l'avaluació final de l'assignatura es tindrà en compte, a més de la mitjana aritmètica, la progressió personal de cada estudiant i la seua participació en les diferents activitats al llarg del semestre.
  • Els criteris d'avaluació per a cadascun del treballs seran definits per les evidències d'avaluació que es troben explicades en l'aula virtual.
  • L'alumnat a més de tenir en compte les evidències que avaluen els treballs, ha de conèixer que es consideraran treballs amb gran qualitat:

·        a. Habilitat per a exposar evitant els tòpics i les generalitzacions

·        b. Pensament elaborat i maduresa de la proposta

·        c. Habilitat per a passar de la descripció a l'anàlisi identificant qüestions rellevants.

·        d. Habilitat per a identificar i fer bon ús de material de suport i d'una sòlida proposta de recerca individualitzada

·        i. Habilitat per a presentar i sostenir un argument, basat en un sòlid coneixement de les fonts, i per a extraure conclusions lògiques i raonades.

·        f. Capacitat per a adoptar una actitud crítica i ètica en els aprenentatges de l'assignatura.

  • LES BONES NOTES SERAN FRUIT DE TREBALLS EXCEL·LENTS ON, A MÉS DE L'EXPOSAT ANTERIORMENT, HI HAJA APROXIMACIONS TEÒRIQUES O PRÀCTIQUES ORIGINALS, CRÍTIQUES CLARES I SÒLIDAMENT FONAMENTADES I TREBALL ON HI HAJA MOLT D’ESFORÇ (BIBLIOGRÀFIC, INVESTIGADOR, PRÀCTIC, Etc.).

Per a superar l'assignatura l'alumnat ha d'aconseguir com a mínim un 50% del 100% de la nota final. Aquesta nota final es distribueix de la manera següent:

E-portafoli

50%

La nota mínima en cada una de les proves ha de ser de 50% per a poder sumar-se a la nota global

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Resolució de casos

10%

TOTAL  

100%

 
 

IMPORTANT: Cal presentar tots els treballs per a ser evaluat a la convocatòria en curs. D’altra banda, es considerarà "Presentat/da" qui haja presentat almenys el 60% de les proves avaluables.

La qualificació final serà el resultat de la presentació de tots els treballs que se sol·liciten. Per tant, es recomana l'assistència en les classes teòriques i pràctiques, així com la participació i l'actitud de l'alumne en el desenvolupament de les sessions, seran fonamentals a l'hora de qualificar finalment a l'alumne.

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes d'aquelles parts del sistema d'avaluació de l'assignatura que han sigut superades. No obstant açò, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

En segona convocatòria el estudiantat tindrà dret a ser avaluat de totes les proves recuperables que no haja aprovat.

Actuacions fraudulentes, autenticitat i autoria

En qualsevol prova, l'alumnat està obligat a complir les regles sobre autenticitat i autoria. Les conductes o actes que les contravinguen implicaran la qualificació de “zero” en eixa prova, en aqueixa convocatòria, sense perjudici del procediment disciplinari que es puga incoar contra l'estudiant i, si escau, la sanció que fóra procedent d'acord amb la legislació vigent.

Es recomanable consultar la normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau.

http://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/jzye5h3mxofdcvse0k8mgnfrznrknncf