Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0930 - Sociologia del Consum

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura serà necessària:

-  La realització d'una prova escrita sobre els continguts del temari. Constarà de dues parts, i combinarà tres preguntes de contingut teòric amb una de comentari i reflexió crítica i/o un exercici pràctic. Qualificació: de 0 a 10. Pes en la   nota final: 50%. Es considerarà superada amb una qualificació igual o superior a 5.

-  La presentació de les pràctiques realitzades en grup i dels exercicis individuals i grupals. El lliurament dels treballs es farà al llarg del semestre en les dates que s'indicaran en cada cas. Cada equip haurà d'exposar a classe almenys dos de les pràctiques. Les pràctiques realitzades en grup constituiran el 80% de la nota de pràctiques i els exercicis el 20%. Qualificació de 0 a 10 (resultat del càlcul de la mitjana ponderada de totes les pràctiques i exercicis). Pes en la nota final: 50%.  Es considerarà superada amb una qualificació igual o superior a 5.

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes d'aquelles parts del sistema d'avaluació de l'assignatura que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

L'assistència a les classes pràctiques és obligatòriai l’alumnat haurà de complir un percentatge mínim d'assistència del 85% per aprovar en primera convocatòria

Es considerarà "Presentat" qui es presente a la prova final de cada convocatòria, o qui haja presentat al menys el 60% de la resta de les proves avaluables.

En segona convocatòria l’estudiantat tindrà dret a ser avaluat de totes les proves recuperables que no haja aprovat.