Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

a) La nota mínima que s'exigeix per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10 punts. En cada tipus de prova que haja de realitzar l'estudiantat, s'ha d'arribar sempre al 50% de la puntuació total.

b) Detall del tipus de proves que s'exigeixen necessàries perquè l'estudiantat es considere presentat en una assignatura.

La prova escrita (70% de la nota final, sobre 7 punts), que es realitzarà en el període d'exàmens al final del primer semestre, constarà de dues parts: la primera part de la prova escrita consistirà en l'anàlisi d'una imatge fotogràfica i de la seqüència d'un film, per a la qual cosa disposaran de 90 minuts de temps (sobre 3 punts). L'estudiantat disposarà de les taules de conceptes bàsics de les metodologies d'anàlisis de la imatge fotogràfica i de la imatge fílmica, que facilitarà el professorat de l'assignatura. La segona part de la prova escrita consisteix a tractar de respondre dues preguntes de desenvolupament, entre tres propostes, que haurien de respondre sense l'ajuda de cap material escrit. (sobre 4 punts)

L'elaboració de treballs acadèmics (30% de la nota final, sobre 3 punts) consisteix en l'elaboració de tipus de treballs pràctics:

Pràctiques tipus 1: Realització de xicotetes tasques que se sol·licitaran de l'estudiantat, de manera individual, en terminis de temps bastant breus (10 dies màxim). Les pràctiques tipus 1 tindran un pes d'un 5% (sobre 0,5 punts), escindit del 30% total, per a l'"elaboració de treballs acadèmics”, i es refereixen als comentaris crítics realitzats pels estudiants d'algunes pel·lícules projectades en els cicles de cinema del Paranimf de la Universitat Jaume I, i de les conferències programades sobre anàlisis de la imatge que hauran impartit experts convidats de la Universitat Jaume I i d'altres universitats, en el marc de l'Escola de Comunicació.

Pràctiques tipus 2: Anàlisis de textos audiovisuals concrets (fotografies i seqüències de pel·lícules), a partir d'una selecció d'imatges proposada pel professorat, que seran realitzats per grups d'estudiants (de cinc membres). Les pràctiques tipus 2 tindran un pes d'un 10%, escindit del 30% total per a l'"elaboració de treballs acadèmics”. Els criteris per a avaluar aquests treballs pràctics seran exposats en classe i publicats en l'aula virtual en les sessions de presentació de l'assignatura.

Totes les proves seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques i al seminari és necessària per a ser avaluat de les proves “Observació/execució de tasques i pràctiques” i “Presentacions orals i pòsters”. L’alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de la UJI, etc.), no puguin assistir a les classes de pràctiques o als seminaris hauran de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l’assignatura durant les 3 primeres setmanes del curs, per notificar i acreditar la seva situació i pactar activitats d’aprenentatge i avaluació alternatives.

És considerarà "Presentat" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat al menys el 60% de la resta de les proves avaluables.