Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0946 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

En est programa-temari s'arreplega una relació de les "possibles" activitats a desenvolupar pels alumnes durant les seues estades en pràctiques en les diferents Entitats Col·laboradores .cal advertir, per tant, que no estem davant un programa “taxat o tancat”, i açò, perquè som conscients de la diversitat de matèries que estretament relacionades amb la disciplina del Dret del Treball, del Dret de la Seguretat Social, del Dret de la Prevenció de Riscos Laborals, del Dret Sindical, així com d'altres disciplines vinculades a les mateixes, pogueren arribar a conèixer-se per l'estudiant durant el seu període de pràctiques. I, a més, perquè la major o menor intensitat en el coneixement i en el tractament de les matèries contemplades en aquest programa estarà en funció de la particular naturalesa de l'Entitat Col·laboradora on l'alumne desenvolupe les seues pràctiques (Administració, despatx professional, sindicat, empresa privada...). Per tant, est programa-temari es converteix també en guia orientativa o punt de referència per a la totalitat dels subjectes implicats en les pràctiques externes (alumnes, supervisors de pràctiques, professors-tutors) en aquesta tan singular assignatura del títol de grau i que cada any fan realitat la consecució dels objectius que la mateixa comporta.

I.- RELACIÓ INDIVIDUAL DE TREBALL


1.- Contractació.

1.1. Contractació: Coneixement dels diferents tipus de contractació i de la seua utilització pràctica (contractació indefinida/contractació temporal; temps complet/ temps parcial; comú/especial).

1.2. Redacció de contractes: Capacitat per a redactar un contracte de treball o, en cas d'existència de model oficial, per a emplenar-ho. Coneixement dels tràmits formals posteriors a la contractació laboral (registre en l'INEM, lliurament de la "còpia bàsica", etc.). Domini dels possibles pactes individuals més típics i capacitat per a donar-los forma per escrit (període de prova, pactes de permanència o de plena dedicació; etc.)

1.3. Ajudes a la contractació: Coneixement de les mesures de política d'ocupació vigents (subvencions, bonificacions, etc) i de la manera de sol·licitar-les (autoritats competents, requisits, models oficials, etc.).

2.- Desenvolupament del contracte de treball

2.1. Salaris: coneixement de les diferents partides salarials i extrasalariales; confecció del rebut de salaris. Garanties salarials: el Fons de Garantia Salarial (FOGASA) -prestacions salarials i sol·licitud de les mateixes-.

2.2. Temps de treball: preparació de la possible documentació relacionada amb la jornada, les vacances, permisos retribuïts, etc; hores extraordinàries: càlcul de la seua retribució; aspectes formals -notificació i registre-.

2.3. Gestió del personal: preparació de la possible documentació relacionada amb la mobilitat funcional, geogràfica o amb la modificació substancial de condicions de treball; especialment, tramitació, si escau, dels expedients corresponents -eventualment, fase davant els representants legals i, sobretot, expedient administratiu-

2.4. Documentació relacionada amb les anomenades "garanties per canvi d'empresari": sol·licitud de la certificació de descobert ex art. 42.1 ET; informació als representants legals de la transmissió d'empresa (art. 44.1 ET).


3.- Suspensió i extinció del contracte.

3.1. Suspensió del contracte. Pactes de suspensió del contracte; notificació de les diferents causes de suspensió; sol·licituds d'excedència voluntària -i de reingrés-, etc. Especialment, expedients administratius de suspensió de contractes per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o de força major.

3.2. Extinció de contractes temporals: regles sobre denúncia i preavís; preparació de la documentació corresponent.

3.3. Acomiadament: elaboració de l'anomenada "carta d'acomiadament", tant per raons, tant per raons disciplinàries com per causes objectives. Expedients administratius de regulació d'ocupació.

3.4. Altres formes extintives: preparació de la documentació corresponent a altres formes d'extinció del contracte (dimissió, etc.)Extinció per mutu acord: preparació de l'anomenat rebut de quitança.

3.5. Conseqüències de l'extinció del contracte: liquidació dels comptes pendents; salaris de tramitació i indemnitzacions per extinció -càlcul-: Fons de garantia salarial (FOGASA) -prestacions de caràcter indemnizatorio i sol·licitud de les mateixes-.


II.- RELACIONS COL·LECTIVES DE TREBALL.


1.- Llibertat sindical i representació dels treballadors en l'empresa.


1.1. Eleccions sindicals: documentació relacionada amb la seua convocatòria, celebració, etc. Regles sobre col·legis electorals i elecció dels candidats.

1.2. Comitès i Delegats; representació sindical: preparació de la documentació corresponent a les informacions a subministrar -i dels informes a emetre-; documentació relacionada amb l'activitat de les seccions sindicals. Preparació de l'assemblea de treballadors.


2.- Negociació i conflicte col·lectius.


2.1. Obertura de les negociacions: denúncia del conveni anteriorment vigent; escrit d'obertura -requisits de forma i de contingut-; selecció dels negociadors i regles sobre constitució de la comissió negociadora i presa d'acords.

2.2. Desenvolupament de les negociacions: actes de les reunions; confecció d'estipulacions convencionals, tramitació de la presentació del conveni per a registre i dipòsit.

2.3. Vaga: Preavís de la vaga -requisits formals i materials-; reducció dels salaris i efectes de seguretat.

2.4. Tancament Patronal: procediment i documentació.


III.- SEGURETAT SOCIAL


1.- Enquadrament.

Inscripció d'empreses; afiliació, altes i baixes; assimilacions a l'alta i altes especials. Emplenament de la documentació corresponent per a tots els supòsits possibles.

2.- Cotització i recaptació.

Cotització: càlcul. Emplenament de la documentació sobre cotització en els diferents supòsits possibles.

Procediment de recaptació: autoritats competents i escrits relacionats amb el procediment.

3.- Prestacions.

Sol·licitud de prestacions: emplenament de la documentació necessària per a les diferents prestacions del Sistema de Seguretat Social existents; autoritats competents per a la presentació; escrits relacionats amb la tramitació del procediment de concessió de prestacions.


IV.- ADMINISTRACIÓ I JURISDICCIÓ LABORALS


1.- Administració Laboral

A part dels diferents procediments administratius inclosos en els epígrafs anteriors, activitat sancionadora de l'Administració: infraccions i sancions, procediment sancionador i documentació relacionada amb el procediment.

2.- Jurisdicció Laboral

2.1. Procés laboral. Activitats d'evitació del procés: Reclamació administrativa prèvia: supòsits i redacció, conciliació prèvia; "papereta de conciliació i redacció d'acords transaccionals, activitats de preparació del procés: especial referència a les mesures cautelars.

2.2. La demanda: redacció. Aspectes de fet i de Dret. El procediment ordinari i les diferents modalitats processals previstes en la Llei de Procediment Laboral.

2.3. Incidències processals: La sustanciación del procediment: recursos de reposició, sol·licituds de suspensió, regles sobre prova, etc.

2.4. Actuacions posteriors a la sentència: execució de sentència: diferents incidències; l'execució provisional; posició processal del FOGASA (cridada a judici, la insolvència provisional, etc.). Recurs de suplicación: documentació relacionada amb l'anunci.

V.- SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.


Estudi i anàlisi de la repercussió en l'empresa de la normativa més representativa en matèria de Seguretat i Higiene en el Treball, substancialment la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) i el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció (RSP).

1.-El dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball i la correlativa obligació empresarial sobre aquesta mateixa matèria: continguts: drets, obligacions i conductes exigibles. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos.

2.- L'avaluació dels riscos i la planificació de l'activitat preventiva.

3.- Modalitats d'organització de l'activitat preventiva.

4.- Els drets d'informació i consulta dels treballadors. La representació dels treballadors per a la prevenció de riscos laborals. Delegats de prevenció i el Comitè de Seguretat i Salut.

5.-Responsabilitats, infraccions i sancions.