Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0946 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

80%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

20%

Criteris de superació

L'avaluació i qualificació de les estades en pràctiques competeix als Professors-Tutors. En qualificar, els Professors-Tutors hauran de tenir en compte els següents criteris:


1º.- Realització de les pràctiques en l'empresa (240 hores), obligatorietat d'assistència a les tutories, assistència a les “activitats complementàries” i lliurament d'una memòria i informes de pràctiques: Els alumnes tenen l'obligació de lliurar al seu Professor-Tutor una memòria descriptiva de les activitats realitzades durant la seua estada en l'empresa o entitat. La realització de les pràctiques en l'empresa, la participació en les activitats complementàries i la seua justificació, l'assistència a les tutories i el lliurament de la memòria, són condicions necessàries per a APROVAR la asignatura.

 

2º.- Informe del supervisor (“Fulla d'Avaluació”): El Professor-Tutor a l'hora de qualificar a l'alumne haurà de tenir present l'informe i qualificació que emet el supervisor de l'empresa. En les entrevistes i converses mantingudes amb el supervisor de l'empresa, el Professor-Tutor pot elaborar-se una opinió més encertada sobre l'actitud i coneixements de cada alumne.

3º.- Informe-qualificació del Professor-Tutor: El Professor-Tutor avaluarà i qualificarà en funció dels epígrafs anteriors (1º i 2º) i en atenció a les característiques i circumstàncies particulars de cada alumne, açò és:

a) Expedient acadèmic de l'estudiant

b) Regularitat en l'assistència a les entrevistes de tutorització (cal recordar el caràcter obligatori que tenen les mateixes. La falta d'assistència injustificada implica no superar l'assignatura de pràctiques).

c) L'aptitud, interès i comportament que ha posat de manifest l'alumne en les entrevistes de tutorización. No caldrà oblidar, que amb caràcter totalment opcional, el Professor-Tutor, dins de la dinàmica de les seues tutories, podria realitzar algun tipus d'exercicis pràctics de caràcter formatiu per als estudiants que li poguera servir com un element més a tenir en compte a l'hora de qualificar als seus alumnes.

d) La realització per part de l'alumne (a iniciativa d'aquest) d'algun altre tipus de "treball extra", en el sentit de treball addicional o complementari de la mera realització de les pràctiques en l'empresa i del lliurament de la memòria. Com a "treballs extres", es fa referència a treballs de recerca consistents en un estudi en profunditat sobre un tema concret relacionat amb la disciplina (laboral, sindical, seguretat social, seguretat i salut laboral, jurisdiccional laboral... ). Treball el contingut del qual podria ser un estudi normatiu (anàlisi convenis col·lectius, normativa específica), jurisprudència (comentaris i anàlisis de sentències), doctrinal (estudie-opinió de la doctrina sobre algun aspecte controvertit) etc ... El lliurament de l'alumne d'un treball d'aquestes característiques podria donar lloc, si escau, a la qualificació d'EXCEL·LENT o MATRÍCULA D'HONOR en l'assignatura.