Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0929 - Direcció i Gestió de Recursos Humans II

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució de casos

15%

Projectes

15%

Criteris de superació

L'avaluació es realitzarà sobre la base d'un examen final, ponderat amb un 70% de la nota final, en el qual s'exigirà una nota mínima de 5 punts sobre 10. Quan un estudiant o una estudiant realitzi aquest examen, es considerarà que s'ha presentat a la convocatòria. El 30% de la nota restant consistirà en la realització de les pràctiques i projectes realitzats pel estudiantat. Aquest criteri d'avaluació s'aplicarà tant a la primera com a la segona convocatoria, així com a l'extraordinària de final d'estudis. Donat el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET/PR/LAB/SEM/TUT) que tingui atribuïda la classe en els horaris del LLEU o a la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles.