Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0926 - Dret de la Prevenció de Riscos Laborals II

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

Temari de teoria

LLIÇÓ 1 . SEGURETAT I SALUT LABORAL
1. Evolució històrica.
2. Trajectòria preventiva.
3. Precisions terminològiques: definicions i conceptes.
 3.1. Seguretat i salut laboral
  3.1.1. Mètodes i actuacions de la seguretat i salut laboral
  3.1.2. Caràcter multidisciplinari de la seguretat i salut laboral
 3.2. Condicions de treball
  3.2.1. Factors de risc: condicions perilloses i actes insegurs
  3.2.2. Adequació al treball
 3.3. Risc laboral
  3.3.1. Avaluació de riscos
 3.4. Prevenció de Riscos Laborals
  3.4.1. Actuacions preventives de la seguretat i la salut laboral
  3.4.2. Prevenció mèdica i prevenció tècnica
4. Gestió de la prevenció
5. Raons que justifiquen la prevenció de riscos laborals
6. Rendibilitat de la prevenció
 

LLIÇÓ 2. PATOLOGIA DEL TREBALL
1. Relació salut - treball
2. Classificació de la patologia del treball.
3. Patologia específica del treball.
 3.1. Accident de treball.
 3.2. Malaltia professional.
4. Multicausalitat de la patologia del treball.
5. Accidents de treball i malalties professionals. Característiques i diferències.


LLIÇÓ 3. ACCIDENTS DE TREBALL
1. El risc i la seua causa.
2. Teoria de la causalitat dels accidents.
3. Tipus de causes.
4. Factor humà i factor tècnic.


LLIÇÓ 4. LES CONDICIONS DE SEGURETAT
1. Introducció.
2. Lluita contra incendis. El risc d'incendi.
 2.1. Introducció: prevenció i protecció.
 2.2. Triangle del foc i tetràedre del foc.
 2.3. Actuació i lluita sobre els elements del tetràedre: prevenció.
  2.3.1. Actuació sobre el combustible.
  2.3.2. Actuació sobre l'energia d'activació.
  2.3.3. Actuació sobre el comburent.
  2.3.4. Actuació sobre la reacció en cadena.
  2.3.5. Altres actuacions.
 2.4. Introducció a l'extinció.
  2.4.1. Procediments d'extinció.
  2.4.2. Tipus de foc.
  2.4.3. Agents extintors.
  2.4.4. Substàncies extintores adequades al tipus de foc.
  2.4.5. Plans d'emergència: xarxes i instal·lacions fixes.
3. El risc d'explosió i altres riscos especials.
 3.1. Introducció i conceptes.
 3.2. Tipus d'explosió.
 3.3. Mesures generals de prevenció i protecció.
 3.4. Aparells generadors d'aquests tipus de riscos: mesures específiques de prevenció i protecció.
4. El risc de contacte amb l'electricitat.
 4.1. Introducció i conceptes.
  4.1.1. Efecte del corrent elèctric sobre el cos humà.
  4.1.2. Factors que influeixen en l'accident elèctric.
 4.2. Mesures generals de prevenció i protecció.
 4.3. Aparells generadors d'aquest tipus de riscos: mesures específiques de prevenció i protecció.
5. Riscos generals d'edificis i locals.
 5.1. Condicions comunes principals per a tot edifici o local.
 5.2. Condicions específiques principals per a cert tipus de locals.
6. Seguretat en les màquines. Riscos associats.
 6.1. Generalitats.
  6.1.1. La directiva sobre màquines.
  6.1.2. Descripció general de riscos i proteccions.
 6.2. Mesures específiques de protecció segons maquinària.
7. Seguretat i higiene en algunes indústries.
 7.1. Mesures generals de seguretat en el sector de la construcció.
  7.1.1. Estadística i anàlisi de la situació actual.
  7.1.2. Materials, llocs i tipus de treball. Problemàtica.
  7.1.3. Aparells d'elevació i transport.
  7.1.4. Bastides. Generalitats i tipus.
  7.1.5. Excavacions i demolicions: riscos i prevenció.
  7.1.6. Generalitats sobre treballs amb explosius.
 7.2. Mesures generals de seguretat en el sector de la ceràmica.
  7.2.1. Prevenció i protecció en indústries ceràmiques.
  7.2.2. Prevenció i protecció en indústries del vidre.
  7.2.3. Prevenció i protecció en el comerç de construcció, vidre i ceràmica.
  7.2.4. Prevenció i protecció en indústries del ciment, calç i guixos.
  7.2.5. Prevenció i protecció en indústries de derivats de ciments.
  7.2.6. Prevenció i protecció en indústries de teules i rajoles.
 

LLIÇÓ 5. SEGURETAT EN EL TREBALL. LA PREVENCIÓ DELS ACCIDENTS DE TREBALL
1. Tècniques generals analítiques.
 1.1. Tècniques generals analítiques prèvies a l'accident de treball:
  1.1.1. Inspeccions de seguretat
  1.1.2. Anàlisi del treball.
  1.1.3. Comunicació del risc.
 1.2. Tècniques generals analítiques posteriors a l'accident de treball:
  1.2.1. Notificació i registre d'accidents
  1.2.2. Investigació d'accidents.
  1.2.3. Processament estadístic de dades
2. Tècniques generals operatives:
 2.1. Tècniques generals operatives sobre el factor tècnic
  2.1.1. De concepció: projecte d'instal·lacions, disseny d'equips, estudi del procediment de treball.
  2.1.2. De correcció.
   2.1.2.1. Normes
   2.1.2.2. Senyalització
   2.1.2.3. Proteccions personals
  2.1.2.4. Manteniment preventiu
  2.1.2.5. Ordre i neteja
 2.2. Tècniques generals operatives sobre el factor humà: selecció de personal, formació i entrenament, propaganda, acció de grup, disciplina i incentius.


LLIÇÓ 6. AGENTS QUÍMICS
1. Les malalties professionals per agents químics. Consideracions. Classificació.
2. Risc d'exposició a agents químics.
3. Toxicologia laboral. Classificació. Factors de risc.
 3 .1. Classificació fisicoquímica dels contaminants.
 3.2. Efectes dels contaminants.
 3.3. Factors de risc higiènic.
 3.4. Toxicocinètica dels agents químics.
4. Efectes nocius sobre la salut.
 4.1. Intoxicacions professionals.
 4.2. Al·lèrgies i irritacions professionals.
 4.3. Càncer professional.
 4.4. Neumoconiosi.
5. Prevenció i protecció enfront del risc químic.
 5.1. Control o actuació en l'origen o font del risc.
 5.2. Control en la transmissió per l'aire dels contaminants.
 5.3. Control sobre el treballador exposat al risc.


LLIÇÓ 7. AGENTS FÍSICS.
1. Introducció.
2. Sorolls.
3. Vibracions.
4. Temperatura.
5. Radiacions ionitzants i no ionitzants.
 5.1. Radiacions no ionitzants.
 5.2. Radiacions ionitzants.
6. Nistagmus.
7. El treball en calaixos d'aire comprimit.
8. Lesions osteoarticulars i musculoesquelètiques.
 8.1. Delimitació de la qüestió.
 8.2. La prevenció de les lesions derivades de la manipulació manual de càrregues: anàlisi del RD 487/1997, de 14 d'abril.
  8.2.1. Àmbit d'aplicació. Definicions.
  8.2.2. Mesures tecnicopreventives.
  8.2.3. Mesures medicopreventives.

 

 LLIÇÓ 8. AGENTS BIOLÒGICS.
1. Introducció.
2. El Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològic durant el treball: àmbit d'aplicació.
3. Classes de malalties professionals provocades per agents biològics.
 3. 1. Malalties transmeses pels animals: zoonosi.
 3. 2. Malalties que afecten el personal sanitari i d'investigació.
4. Formes de contagi i vies d'entrada.
5. Classificació dels agents biològics.
6. Mesures de prevenció i protecció enfront del risc biològic.
 6.1. Qüestions prèvies: l'avaluació i minimització del risc.
 6.2. Mesures higienicopreventives.
 6.3. Mesures medicopreventives.
 6.4. Altres mesures de protecció.


LLIÇÓ 9. PREVENCIÓ DE LES MALALTIES PROFESSIONALS.
1. Higiene industrial.
 1.1. Definicions i objectius.
 1.2. Contaminants industrials.
 1.3. Metodologia preventiva de la higiene industrial.
 1.4. Branques de la higiene industrial.
2. Higiene teòrica.
 2.1. Metodologia.
 2.2. Valors de referència.
 2.3. Valors límit ambientals (VLA)
 2.4. Valors límit biològics (VLB)
 2.5. Els valors de referència de la ACGIH.
 2.6. Altres valors de referència.
 2.7. Els valors de referència de la Comunitat Europea.
3. Higiene de camp.
 3.1. Metodologia
   3.1.1. Enquesta higiénica.
    3.1.1.1. Centrat del problema.
    3.1.1.2. Identificació del risc.
    3.1.1.3. Avaluació del risc.
    3.1.1.4. Emissió de l'informe tècnic.
   3.1.2. Mesuraments ambientals i mostrejos.
    3.1.2.1. Tipus d'instrumentació.
    3.1.2.2. Duració del mesurament i temps de mostreig.
    3.1.2.3. Localització del mesurament.
4. Higiene analítica.
 4.1. Metodologia.
 4.2. Tècniques analítiques.
5. Higiene operativa.
 5.1. Metodologia.
 5.2. Actuacions sobre el focus d'emissió.
 5.3. Actuacions sobre el mitjà de difusió.
 5.4. Actuacions sobre el receptor.


LLIÇÓ 10. ERGONOMIA
1. Introducció.
2. La càrrega de treball.
 2.1. Càrrega física.
 2.2. Càrrega mental.
 2.3. La fatiga.
3. Tècniques ergonòmiques.
 3.1. Ergonomia espacial.
 3.2. Ergonomia temporal.
 3.3. Ergonomia ambiental.
4. El treball amb pantalles de visualització de dades.
 4.1. Qüestions generals.
 4.2. Concepció ergonòmica de l'equip de treball.
  4.2.1. Exigències de les pantalles de visualització de dades.
  4.2.2. Les condicions del mobiliari de l'equip de treball.
 4.3. Concepció ergonòmica del medi ambient físic: l'entorn de treball.
 4.4. Concepció ergonòmica del programari.
 4.5. La vigilància de la salut dels treballadors exposats als riscos derivats de la utilització d'equips amb pantalles de visualització de dades.

LLIÇÓ 11. PSICOSOCIOLOGIA.
1. Introducció: l'ergonomia en la prevenció de riscos en un nou context laboral.
2. L'avaluació de l'exercici professional i dels seus efectes
 2.1. Millora del rendiment
 2.2. Optimització de la càrrega de treball
  2.2.1. Càrrega física (CFT)
  2.2.2. Càrrega mental (CMT)
  2.2.3. Càrrega psicosocial (CST)
 2.3. Avaluació dels efectes a llarg termini
  2.3.1. L'estrès
  2.3.2. La fatiga
  2.3.3. La satisfacció
3. Factors psicosocials en el treball
4. Propostes per a l'optimització de recursos
 4.1. Component situacional
 4.2. Component fisiològic
 4.3. Component cognitiu
 4.4. Component comportamental.