Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0925 - Economia del Treball

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

Per a aprovar l'assignatura cal obtenir globalment una puntuació mínima de cinc punts sobre deu. La nota final serà la suma de la puntuació obtinguda en l'examen de la part teòrica (8 punts màxim) i en la presentació oral (2 punts màxim).

El material penjat en l'Aula Virtual serveix de suport i orientació per a l'estudi de l'assignatura però, per a la preparació de l'examen final, és imprescindible preparar els temes seleccionats pel professor del manual bàsic per a la preparació de l'assignatura (McConnell et al, 2007).

L'alumnat es considerarà com presentat quan haja realitzat l'examen escrit i/o la presentació oral.

Donat el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (TE/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles.