Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0924 - Dret del Treball III

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

Examen escrit: En les dates oficials fixades a l'efecte s'efectuarà una prova teoricopràctica, de 30 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals solament una serà vàlida.  25 corresponen a la teoria i cinc a la pràctica. L'examen es valora sobre 7,5  i cada pregunta correcta té un valor de 0,25 punts. Les respostes incorrectes en descompten 0,12. Les preguntes en blanc o amb més d'una resposta no puntuen. L'estudiantat ha d'obtenir-hi almenys una qualificació quantitativa de 3,75 punts (sobre 7,5) en l'examen escrit per a poder superar l'assignatura.

Aquesta prova escrita computa el 75% de la nota final.

 

Observació / execució de tasques i pràctiques: el 25% de la nota total s'obté a partir de l'avaluació de les diferents activitats obligatòries (i, si escau, voluntàries) que ha de realitzar l'alumnat al llarg del període de docència de l'assignatura, en les dates indicades i que s'assenyalaran oportunament. Aquestes activitats poden  dur-se a terme en les sessions de classe de manera presencial o, si escau, no presencial, però sempre durant el període de docència de l'assignatura i en les dates que s'indiquen, no sent recuperables. Aquesta prova suposa una nota total màxima de 2,5 punts.  La mera realització de la mateixa no implica obtenir la qualificació màxima i la qualificació obtinguda només es tindrà en compte en la primera i en la segona convocatòria.Donat el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (TE/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles.

En conseqüència:

L'examen escrit suposa un 75% de  la nota final. 

L'execució de tasques pràctiques: 25% de la nota final.

La nota mínima per a superar l'assignatura és de 5, a més  l'estudiantat ha d'obtenir almenys una qualificació quantitativa de 3,75 punts (sobre 7,5) en l'examen escrit per a poder sumar la puntuació obtinguda en l'execució de les tasques obligatòries. La puntuació de l'assignatura la dóna la suma de les notes obtingudes en l'examen escrit  teoricopràctic –una vegada  aconseguida la puntuació d'almenys, 3,75- i  l'obtinguda per l'execució de les tasques obligatòries durant el curs. S'entén per presentat l'alumne  o l'alumna que realitze la prova escrita teoricopràctica. No realitzar les activitats obligatòries implica la pèrdua del valor d'aquestes en la nota final, no sent recuperables.  Les notes de les activitats obligatòries es tindran en compte en la primera i en la segona convocatòria.