Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0922 - Dret de la Prevenció de Riscos Laborals I

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Activitats

Hores presencials

Hores no presencials

Ensenyaments teòrics

32

0

Ensenyaments pràctics

17

0

Seminaris

3

0

Tutories

2

0

Avaluació

6

0

Treball personal

0

36

Treball de preparació d'exàmens

0

54

Total d'hores presencials

60

 

Total d'hores no presencials

 

90

 

 Ensenyaments teòrics


Es basen en l'exposició del professorat del contingut del programa a través de la classe magistral; si bé, es té molt en compte la participació de l'alumnat  per la qual cosa, per a un millor seguiment i per a facilitar la referida participació, és molt convenient que els alumnes i les alumnes hagen realitzat una aproximació prèvia al tema a tractar.
A l'efecte, s'ha d'utilitzar algun dels manuals que s'indiquen en l'apartat corresponent als recursos bibliogràfics. Això no obstant, amb caràcter previ a la classe, es facilita a l'estudiantat material de suport suficient de tot tipus i naturalesa a través de l'aula virtual (consistent, fonamentalment en: esquemes, resums, informes, doctrina judicial, doctrina científica, enllaços a pàgines webs d'interès en matèria de prevenció de riscos, convenis col·lectius, etc.) per a ajudar-lo en la preparació de l'aprenentatge de la matèria objecte d'estudi.

Tot aquest material disponible, en cap cas constitueix anotacions de l'assignatura ni substitueix al manual o manuals recomanats per a l'estudi.


Ensenyaments pràctics.

Consisteixen en la resolució de casos i exercicis amb diversos nivells de dificultat, en els quals l'alumnat ha de posar en pràctica les competències adquirides amb les classes teòriques.
Es tracta de l'anàlisi de situacions conflictives en matèria preventiva extretes majoritàriament de la realitat, a les quals  l'alumnat ha de cercar una solució raonada, i utilitzar els recursos necessaris en cada cas, especialment la normativa aplicable (lleis, reglaments, convenis col·lectius, etc.), i les sentències dels principals tribunals relacionades.

Els estudiants i les estudiantes prepararan en grup (treball no presencial) a través del sistema d'aprenentatge cooperatiu els casos pràctics amb fonaments legals i intervindran en classe plantejant les seues opinions o dubtes que els pogueren sorgir i les contrastaran amb la de la resta dels seus companys i companyes d'altres grups i amb la del professorat.

En una classe de 60 estudiants aproximadament, s'establirien quinze grups de quatre persones cada un (amb rotació de rols entre els membres del grup, a fi d'assolir una major eficiència en l'aplicació del sistema cooperatiu d'aprenentatge).Seminaris

En els seminaris es durà a terme l'exposició i debat en l'aula dels casos pràctics que s'hauran resolt prèviament en grup en sistema aprenentatge cooperatiu.

Consisteixen també en l'assistència a les exposicions-ponències dutes a terme per part d'experts en matèries concretes objecte d'estudi al llarg del semestre. Les dates efectives de la realització seran comunicades oportunament amb antelació suficient.

També es podran dedicar aquests seminaris a jornades de presentació d'altres treballs voluntaris elaborats per l'estudiantat.

En aquests seminaris –com a complement dels ensenyaments pràctics– es podrà dur a terme l'anàlisi de notícies d'actualitat en relació amb la seguretat i la salut en el treball, així com que cada un dels grups constituïts, cada setmana treballe un material concret (notícia, informe, entrevista a personatge públic jurídic, comentari a una lectura d'interès recomanada) i, posteriorment, es debata col·lectivament a l'efecte de poder arribar a l'exposició de determinades conclusions.


Tutories

Es tracta de tutories de caràcter obligatori. S'hi resolen les qüestions que puguen sorgir en relació amb els continguts específics de la matèria i en la resolució dels casos pràctics. La tutoria té com a finalitat guiar i orientar el treball no presencial, avaluar el procés i fer el seguiment del treball no presencial.


Estudiantat que no pot assistir a les classes presencials

Com l'avaluació és contínua, els alumnes i les alumnes que no poden assistir a classe per causa justificada (per exemple acompliment d'activitat laboral amb acreditació documental) i com s'ha exposat, les tutories són de caràcter obligatori, els alumnes i les alumnes que és impossible assistir a les classes presencials han de sol·licitar per correu electrònic una entrevista amb el professor o la professora abans que transcórreguen les tres primeres setmanes del curs a l'efecte de determinar i concretar l'itinerari específic a seguir per a poder avaluar l'assignatura (entrega dels casos pràctics, elaboració del treball acadèmicament dirigit, etc.).