Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0922 - Dret de la Prevenció de Riscos Laborals I

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

Proves

Ponderació

 

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

 

Observació/execució de tasques i de pràctiques

25%

 

Total acumulat 

100%

 

 

 

Amb independència de l'avaluació de l'aprenentatge dels estudiants i de les estudiantes durant el desenvolupament del semestre, l'examen serà final i escrit (tipus test). L'examen escrit constarà d'una part de teoria i una altra de pràctica. Per a corregir el cas pràctic (i, per tant, explicar-ne valor) cal haver aprovat necessàriament la part teòrica. No es podrà obtenir la qualificació d'aprovat i presentat en l'assignatura, si no es realitzen ambdues parts (teòrica i pràctica) de l'examen.
No es reservaran notes per a convocatòries posteriors.

 

 

Examen escrit:
Part teòrica: en les dates oficials fixades a aquest efecte tindrà lloc una prova que es compon de 25-30 preguntes de tipus test amb quatre respostes possibles. La dinàmica d'aquesta prova, bàsicament, és la següent:
. Sempre una i només una de les quatre respostes per pregunta test és correcta.
. Cada pregunta resposta correctament equival a 0'25 punts sobre 10.

. Les preguntes en blanc no puntuen.
. Una pregunta incorrectament resposta resta 0'125 sobre 10.


Part pràctica: consisteix a resoldre un supòsit pràctic sobre la matèria tractada i amb el mateix sistema de resolució practicat al llarg del semestre en les classes pràctiques.

Observació/execució de tasques i de pràctiques: el 25% de la nota total s'obté a partir de l'avaluació de les diferents activitats obligatòries, les quals han de realitzar-se per  l'alumnat al llarg del curs i que es determinen oportunament, tal com avance el semestre. Aquestes activitats es duen a terme en les sessions de classe de manera presencial o de manera no presencial.

La realització d'activitats voluntàries propostes té també repercussió en la qualificació final.