Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0917 - Direcció i Gestió de Recursos Humans I

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució de casos

15%

Projectes

15%

Criteris de superació

L'avaluació consistirà en un examen final, el qual representarà el 70% de la nota final. En aquest, s'exigirà una nota mínima de 5 punts sobre 10. Quan un estudiant realitzi un examen, s'entendrà que s'ha presentat a la convocatòria. El 30% restant consistirà en la realització de pràctiques i projectes per part de l'estudiant.

 

Totes les activitats pràctiques són recuperables. Aquells alumnes que hagen suspès o no hagen assistit i realizat almenys al 80% de les activitats pràctiques realitzades en classe, podran realitzar un examen pràctic sobre aquestes activitats

 

Donat el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles