Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0915 - Organització i Mètodes de Treball

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Resolució de casos

30%

Presentacions orals i pòsters

30%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix l'obtenció d'almenys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura. (veure nota 1)
En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà promediando les qualificacions de les diferents parts com es detalla a continuació:
Primera convocatòria
• Avaluació contínua (30%)
o Treball en grup de la part pràctica (veure nota 1 i 2)
• Examen (70%)
o Examen final de la part teòrica de l'assignatura i els casos pràctics aplicats a l'assignatura (veure notes 1 i 3): 
Segona convocatòria
• Avaluació contínua (30%)
o En cas d'haver superat aquesta part pràctica en primera convocatòria, es considerarà la nota obtinguda en la primera convocatòria. En cas de no haver superat la part pràctica en primera convocatòria, s'avaluarà amb una prova pràctica el mateix dia de l'examen final (veure nota 1 i 2)
• Examen (70%)
o Examen final (70%) (veure nota 1 i 3)
 
Convocatòria extraordinària de finalització d'estudis
• Avaluació contínua (30%)
o Prova pràctica el mateix dia de l'examen final (veure nota 1 i 2)
• Examen (70%)
o Examen final (70%) (veure nota 1 i 3)
Nota 1: En totes les convocatòries és imprescindible obtenir una qualificació superior o igual a 5 punts sobre 10 tant en l'examen final com en l'avaluació contínua. Si no es complís aquest requisit i la qualificació global promediada fos superior a 4.5 punts, la qualificació global final seria de 4.5 punts (sobre 10).
Nota 2: L'avaluació contínua constarà del seguiment, per part del professor, del treball final de curs que hauran de defensar l'últim dia de classe. El seguiment del mateix es durà a terme a través de les classes pràctiques que s'han programat per al curs i les tutories obligatòries que determinarà el professor amb els grups de treball constituïts. Per a la segona convocatòria, en cas d'haver-la superat en primera convocatòria, es guardarà la nota de la primera convocatòria. Per a la segona convocatòria, en cas de no haver superat l'avaluació contínua en primera convocatòria, i per a la convocatòria extraordinària, aquesta part s'avaluarà amb una prova pràctica el mateix dia de l'examen final. 
Nota 3: La prova final constarà d'un examen amb preguntes tipus test i preguntes a desenvolupar corresponents a la teoria donada en classe i basada al programa de l'assignatura. 
 
El/l'estudiant es considera "presentat/a" a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) si es presenta a l'examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com “no presentat/a” en la convocatòria