Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0909 - Introducció al Dret Públic

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

PART I. DRET CONSTITUCIONAL

TEMA 1. EL DRET CONSTITUCIONAL I LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1978

1. Concepte de Dret Públic. 2. Concepte de Dret Constitucional. 3. El procés constituent de la Constitució de 1978. 4. La definició constitucional de l'Estat espanyol com social i democràtic de Dret. 5. Característiques i estructura de la Constitució de 1978.

TEMA 2. LES FONTS DEL DRET CONSTITUCIONALY LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA JURÍDICA SUPREMA

1. La Constitució com a norma jurídica suprema. 2. La reforma constitucional. 3. Tractats internacionals i el Dret de la Unió Europea. 4. Lleis orgàniques i lleis ordinàries. 5. Decrets lleis. 6. Decrets legislatius. 7. Els reglaments. 8. Els principis generals del dret. 9. La jurisprudència del Tribunal Constitucional.

TEMA 3. DRETS I DEURES CONSTITUCIONALS

1. Significat actual dels drets fonamentals. 2. Els caràcters del títol primer. 3. Els titulars dels drets i llibertats. 4. El principi d'igualtat i el seu significat. 5. Classificació dels drets constitucionals. 6. Deures constitucionals. 7. Els principis rectors de la política social i econòmica. 8. Els límits dels drets. 9. Les garanties dels drets. 10. La suspensió dels drets.

TEMA 4. ELS PODERS DE L'ESTAT

1. La Corona: funcions i ratificació. 2. Les Corts Generals: composició, estructura i funcions. 3. El Govern: composició, funcions i relacions amb les Corts. 4. El Govern i l'Administració. 5. El Poder Judicial i les funcions constitucionals de jutges i magistrats. 6. El Tribunal Constitucional: composició i procediments.

TEMA 5. L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L'ESTAT: L'ESTAT AUTONÒMIC

1. El model espanyol de descentralització política. 2. Les comunitats autònomes. 3. Els Estatuts d'Autonomia. 4. L'autonomia valenciana.

 

PART II. DRET ADMINISTRATIU

TEMA 1. EL DRET ADMINISTRATIU

1. Origen i evolució del Dret Administratiu. 2. Sistemes de Dret Administratiu. 3. El Dret Administratiu espanyol: concepte i caràcters. 4. L'actuació de l'Administració a través del dret públic i privat. 5. L'europeïtzació del Dret Administratiu i altres reptes.

TEMA 2. ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

1. La competència. 2. L'Administració de l'Estat. 3. L'Administració autonòmica. 4. L'Administració Local. 5. L'Administració instrumental.

TEMA 3. EL REGLAMENT COM A FONT DEL DRET ADMINISTRATIU

1. Concepte i característiques. 2. La potestat reglamentària: justificació, titulars, límits. 3. Classes de reglaments. 4. Inderogabilitat singular dels reglaments. 5. Control dels reglaments il·legals.

TEMA 4. ELS ACTES ADMINISTRATIUS

1. Concepte i característiques dels actes administratius. 2. Elements dels actes administratius. 3. Eficàcia i validesa dels actes administratius. 4. Silenci administratiu.

TEMA 5. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

1. Aproximació. 2. Les fases del procediment administratiu: iniciació. Ordenació. Instrucció i Finalització.

TEMA 6. ELS RECURSOS ADMINISTRATIUS

1. Consideracions generals. 2. El recurs d'alçada. 3. El recurs potestatiu de reposició. 4. El recurs extraordinari de revisió. 5. La suspensió de l'execució de l'acte recorregut.

 

PART III. DRET FINANCER

TEMA 1. EL TRIBUT

1. Concepte de tribut. 2. Elements del tribut. 3. Classes de tributs.

TEMA 2. IMPOSICIÓ SOBRE ELS RENDIMENTS DEL TREBALL PERSONAL

1. La renda com a objecte de gravamen. 2. Classificació de la renda en el IRPF. 3. Definició de rendiments del treball. 4. Determinació del rendiment net del treball. 5. Desgravacions fiscals a aplicar pels perceptors de rendiments del treball. 6. Obligació de declarar i autoliquidar l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 7. Retencions i ingressos a compte sobre rendiments del treball.

TEMA 3. EL COMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA

1. L'autoliquidació tributària. 2. La liquidació administrativa de l'obligació tributària. 3. Recursos administratius contra la liquidació tributària. 4. El pagament de l'obligació tributària. 5. El procediment d'apremi.