Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0909 - Introducció al Dret Públic

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució de casos

15%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Criteris de superació

Es realitzarà un examen conjunt de tota l'assignatura el valor del qual correspondrà al 70% del total de la nota. L'alumnat desenvoluparà treballs acadèmics o resoldrà casos pràctics sota la guia dels professors i la valoració d'aquells que correspongui al 30% del total de la nota. Si es realitzen diversos casos pràctics o treballs acadèmics s'obtindrà la nota mitjana de tots ells per obtenir la nota d'avaluació contínua corresponent a aquest 30%.

La mateixa avaluació de l'assignatura es farà per a tots els alumnes, assistisquen o no a classe habitualment, açò és, no sols l'examen sinó també els treballs i els casos hauran d'elaborar-se i resoldre's, respectivament, per tots els alumnes sense excepció.

A) L'examen constarà de tres parts (que es corresponen amb les del programa, és a dir, Dret Constitucional, Dret Administratiu i Dret Financer i Tributari) i serà tipus test, podent-se aconseguir un total de 7 punts en cada part. L'examen test tindrà un total de 42 preguntes (14 per cada part) amb tres eventuals respostes de les quals només una és correcta. Cada resposta correcta computarà 0,5 punts i cada resposta errònia restarà la tercera part d’una correcta.
En cada part de l'examen haurà d'obtenir-se un mínim de 2,5 punts (sobre 7) per a superar l’assignatura.

La nota final de l'assignatura serà la mitjana de les tres parts. Quan la mitjana siga superior a 5 però en l’examen d’alguna de les parts no s’asolisca la qualificació minima exigida, l’assignatura es qualificarà amb un 4,9.

Es guardarà la nota del examens de les parts de l’assignatura que estiguen aprovats (més d’un 3,5 sobre 7) així com la de les pràctiques durant les convocatòries del curs acadèmic. Les pràctiques i activitats d'avaluació han de realitzar-se durant el curs i no són recuperables.

B) Per a considerar que una persona s'ha presentat a la convocatòria és necessari fer l'examen. Si només ha fet les pràctiques se li considerarà No Presentat encara que se li guardarà la seua valoració durant les convocatòries del curs acadèmic. Si només fa l'examen, a la nota que obtinga se li sumarà un 0 de les pràctiques i podrà aprovar sempre que obtinga en cada part el mínim exigit per a l’examen (2,5) i , al menys,  un 5 de mitja global.