Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

El document avaluable de la assignatura denominat Treball Fi de Màster constarà de les parts de un Projecte d’enginyeria:

Memòria.
Plànols.
Plec de condicions tècniques.
Pressupost econòmic. Plans.

La MEMÒRIA haurà d'incloure:

Introducció. Antecedents, Justificació i Objectius.

Anàlisi del Producte.Definició, funcionalitats generals. Estructura del producte i especificacions tècniques.

Anàlisi metodològica de solucions existents o desenrotllaments previs. Estat de l'art, antecedents, estudis de mercat, etc.

Disseny conceptual i formal del producte o màquina. Definició metodològica d'objectius/requisits del producte. Proposta conceptual de solucions (croquis i esbossos a mà alçada senzills que il·lustren la solució.).

Definició del conjunt i elements. Justificació de la selecció d'alternatives. Selecció de materials. Justificació dels materials i processos de fabricació.

Anàlisi mecànica de l'element /subconjunt més rellevant si és procedent.

Memòria descriptiva del producte o màquina. Desenrotllament de la solució definitiva. Estructura, conjunts, subconjunts i peces. Presentació d'imatges i ambients virtuals d'ús del producte o màquina. Relació dels components a fabricar i els adquirits. Pla de Fabricació dels elements de valor afegit.

Pla de promoció, llançament del producte i imatge de marca.

Viabilitat Tècnica i Econòmica.

Conclusions.

Bibliografia.

ANNEXOS. Càlculs i una altra informació rellevant.

 

El treball final es presentarà i defendrà en exposició pública davant d'un tribunal utilitzant els mitjans audiovisuals necessaris que també s’avaluarà.