Sistema d'avaluació

Trabajo de módulo

50%

Examen

25%

Avaluació continua

25%

Criteris de superació

10.1. Avaluació

Tipus de prova          Ponderació

Avaluació continua           25

Examen                            25

Treball de mòdul               50

                                        100

10.2. Criteris de superació de l'assignatura

A) En 1º y 2º convocatoria, la asignatura se evalúa considerándose el examen (25%), la evaluación continua (25%) y la parte correspondiente a la misma en el trabajo del módulo (50%). La nota correspondiente a la evaluación continua es "no recuperable", por lo que la nota obtenida en 1ª convocatoria se mantiene para la 2ª convocatoria. El resto de pruebas son recuperables en 2ª convocatoria

B) Para poder promediar es necesario obtener una nota superior a 3,5 sobre 10 en cada una de las partes de evaluación de la misma.

C) Para superar la asignatura debe obtenerse una nota ponderada global igual o superior a 5 sobre 10 si se cumple la condición anterior. Si no se cumple la condición anterior y la calificación global promediada fuera igual o superior a 5 puntos, en el acta figurará una calificación de 4 puntos sobre 10.

D) El estudiante se considera presentado a una convocatoria si realiza el examen de la misma.

E) En caso de no superarse la asignatura en ninguna de las dos convocatorias, el estudiante tendrá que volver a cursarla el curso siguiente. La parte de calificación correspondiente al trabajo del módulo realizado el curso anterior se puede mantener si tiene una calificación igual o superior a 5 sobre 10 en la parte correspondiente a esta asignatura. Si el estudiante lo prefiere, podrá volver a realizar el trabajo del módulo correspondiente a esta asignatura.

10.3 Revisió d'exámens davant del professor

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

10.4 Honestitat acadèmica

L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació. En compliment de l’article 11 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”, està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les dites proves d’avaluació.

Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat per a tot l'estudiantat implicat en l'incident.

 

En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.