Sistema d'avaluació

Avaluació continua

50%

Examen

50%

Criteris de superació

A)    En 1a i 2a convocatòria, l'assignatura s'avalua considerant l'examen (50%) i l'avaluació contínua (50%). En cas de tenir una qualificació inferior a 5 en l'avaluació contínua, aquesta part de l'avaluació serà "recuperable" en la 2a convocatòria mitjançant activitats addicionals.

B)    Per poder ponderar les diferents qualificacions cal obtenir una nota superior a 3,5 sobre 10 en cadascuna de les parts d'avaluació de la assignatura. Si no es compleix la condició anterior i la qualificació global és igual o superior a 5 punts, en l'acta figurarà una qualificació de 4 punts sobre 10.

C)    Per superar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota ponderada global igual o superior a 5 sobre 10 si es compleix la condició anterior.

D)    L'estudiant es considera presentat a una convocatòria si realitza l'examen de la mateixa.