SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

100%

Criteris de superació

A.

El tribunal estarà format per 3 professors doctors vinculats al Màster o l'especialitat proposats pel / per la coordinador / a de l'especialitat i aprovats per la comissió gestora. El tribunal serà presidit pel coordinador / a de l'especialitat o doctor / a en qui delegui i sempre hi haurà de comptar amb representació tant del mòdul general com de l'especialitat.

Els tribunals es constituiran durant la setmana següent de finalitzar el termini de cada convocatòria.

Un cop constituïts, revisaran els treballs i en el termini d'una setmana emetran el judici sobre la idoneïtat del treball per a la defensa en els termes següents:

Apte per majoria per a defensa (dels tres membres del tribunal dos han emès un judici favorable i un de negatiu).

Apte per unanimitat (els tres membres són favorables per a la defensa)

Suspens (dels tres membres del tribunal almenys dos han emès un judici negatiu)En el cas d'apte per majoria, tant el / la director / a com l'estudiant poden plantejar-se el no seguir endavant amb la lectura. En aquest cas el treball es considerarà no presentat i l'estudiant podrà tornar a matricular-se al curs següent exempt de taxes acadèmiques. En cas de decidir seguir endavant amb la defensa, la nota màxima de qualificació a la qual pot optar el treball presentat serà de 7 (Notable).

En el cas d'apte per unanimitat, el treball pot optar a la màxima qualificació (excel · lent, 10).

Tant el cas d'apte per majoria com a apte per unanimitat no asseguren un aprovat en la defensa oral.

En el cas de suspens, l'estudiant haurà de matricular per al curs següent pagant les taxes corresponents.

La defensa oral del treball es realitzarà per l'estudiant en sessió pública durant un màxim de 20 minuts en la qual l'estudiant podrà utilitzar qualsevol recurs que consideri necessari. Posteriorment, el Tribunal realitzarà les preguntes i consideracions que estimi oportunes.

En finalitzar l'acte de defensa, el tribunal deliberarà i atorgarà una qualificació entre 0 i 10 que es reflectirà en l'acta oficial i que serà comunicada a l'estudiant en aquest mateix moment.

B.

Es considerarà presentat tot treball en què s'arribi a constituir el tribunal el dia de la defensa pública, encara que el candidat no es presenti.

Per a aquells casos en què es retiri el treball després del judici previ del tribunal, la defensa pot fer en qualsevol convocatòria següent, però serà obligatòria la defensa en el següent dipòsit que es realitzi, és a dir, ja no hi haurà judici previ.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16