Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1239 - Gestió de la Qualitat en les Administracions Públiques

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

15%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

-Examen: es realitzarà un examen escrit teòric-pràctic dels continguts impartits durant el curs. Pondera un 50% en la nota final.

-Avaluació contínua: aquesta avaluació contínua pondera un 50% sobre la nota final, segons la següent distribució:

Resolució de casos, tasques, pràctiques en el aula (no recuperables) i lliurament dels informes sol·licitats (35%)

Elaboració i exposició del Projecte d'Avaluació de la GQ i posters (15%)

L'examen i la elaboració i exposició del proyecte d'avaluació de la GQ i altres posters, són activitats recuperables.

S'exigeix un mínim de 5 punts sobre 10 com a nota global per a superar l'assignatura. Per a poder realitzar la mitjana de la nota de l'examen i de les activitats d'avaluació contínua s'exigeix haver obtingut en l'examen una qualificació mínima de 5 sobre 10. La nota de l'avaluació contínua es guarda fins a la segona convocatòria del mateix curs acadèmic.

Un estudiant serà qualificat com “No Presentat” només en el cas que NO s'haja presentat a l'examen escrit previst en les dates oficials establides per a la primera i segona convocatòria.