Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1208 - Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Resolució de casos

80%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura, s'ha d'obtenir com a mínim el 50% de la nota total de l'assignatura, és a dir, 5 punts sobre el total de 10, en qualsevol de les convocatòries que es presente. A més, perquè es compute l'acumulat de les notes de cada prova, s'ha d'assolir una nota mínima que es distribueix de la manera següent:

 

Prova

Ponderació

Nota mínima

Nota màxima

P1. Resolució de Casos. Resolució de casos teòrics i avaluació escrita

20%

1,0

2,0

P2. Resolució de Casos. Desenvolupament de casos pràctics i elaboració de memòries

60%

3,0

6,0

P3. Resolució d'exercicis i problemes i avaluació escrita

10%

0,5

1,0

P4. Presentacions orals i pòsters

10%

0,5

1,0

 

100%

5,0

10,0

 

Detalls de les proves
 
La prova de tipus Resolució de Casos es desglossa en dues categories: casos teòrics i casos pràctics. Per tant, les proves associades, P1 i P2, són de naturalesa diferent segons la categoria. La prova P1 inclou la revisió de les activitats on s'han desenvolupat els continguts teòrics, que són exercicis de repàs al final dels temes teòrics. L'avaluació corresponent es fa mitjançant un conjunt de proves escrita de tipus test de la forma següent: tres controls distribuïts al llarg del període lectiu, que comprenen el 45% de la ponderació total, i una prova per convocatòria que comprèn el restant 55% de la ponderació total. La prova P3 comprèn la revisió detallada del desenvolupament i aprofitament de les activitats de laboratori estructurades en vuit pràctiques basades en els temes 3, 4 i 5. L'avaluació corresponent es fa revisant les memòries i / o productes finals lliurats.
 
La prova de tipus Resolució d'exercicis i problemes comprèn la revisió de problemes sobre casos que no es poden desenvolupar en laboratori per la seva dificultat o cost econòmic. L'avaluació corresponent es fa mitjançant una prova escrita de tipus test.
 
La prova de tipus Presentacions orals i pòsters comprèn la introducció al disseny i desenvolupament de presentacions orals i pòsters, la preparació i elaboració d'un pòster en grup i la seva defensa oral. Perquè es puguin disposar dels recursos necessaris, s'ha articulat mitjançant el desenvolupament de dues pràctiques addicionals, una per a la introducció i una altra per a la preparació i defensa. L'avaluació corresponent es fa revisant les memòries i / o productes finals lliurats.
 
Requisits addicionals
 
Hi ha altres requisits addicionals per a poder superar l'assignatura i per a establir els criteris de presentació o no presentació a l'assignatura:
 
R01. Lliurament de documentació. L'avaluació de les activitats i proves requereix el lliurament de la documentació corresponent en termini i forma estipulats prèviament per a cada activitat. Es poden aplicar penalitzacions parcials si no es compleixen els terminis i les formes requerits.
 
R02. Assistència mínima per avaluació. Es computarà l'avaluació específica relacionada amb el treball pràctic realitzat al laboratori (P2-Resolució de Casos. Desenvolupament de de casos pràctics i elaboració de memòries i P4-Presentacions orals i pòsters) quan s'hagi assistit com a mínim al 70% de les sessions de laboratori i s'hagin realitzat en elles els casos pràctics proposats així com les presentacions orals corresponents.
 
R03. Permanència de les qualificacions. Les qualificacions obtingudes en les activitats i treballs realitzats durant el període lectiu de l'assignatura es guardaran durant tot el curs corresponent, sempre que la seva qualificació sigui igual o superior a la nota mínima establerta a la taula anterior.
 
R04. Millora de les proves. A la primera convocatòria ordinària, qui tingui proves lliurades i no superades la qualificació no hagi arribat a la nota mínima, podrà presentar versions revisades i / o millorades d'aquestes proves fins a un dia abans de la data de la segona convocatòria ordinària, en els termes estipulats pel professorat responsable de les proves. No s'aplica aquest requisit al cas de proves no lliurades.
 
R05. Recuperació d'activitats d'avaluació. A la segona convocatòria es podran lliurar aquelles tasques que no estiguessin superades en primera convocatòria. Totes les activitats d'avaluació, llevat de les especificades en el Requisit d'activitats no recuperables, podran ser recuperables a la segona convocatòria en els termes i terminis establerts atenent que algunes de les activitats ja no podran ser desenvolupades presencialment. El termini s'ha de fixar com a màxim entre una data posterior a la de la prova escrita de la primera convocatòria, i una data anterior a la prova escrita de la segona convocatòria. En aquesta recuperació es contemplen les activitats que no hagin assolit la nota mínima o les que no hagin estat lliurades.
 
R06. Activitats no recuperables en segona convocatòria. Donada la naturalesa singular dels controls esmentats en prova P1, aquesta part del 45% no és recuperable.
 
R07. Presentació a l'assignatura. Es considerarà com presentat en l'assignatura a qui realitzi i lliuri els resultats de les proves d'avaluació (P1, P2, P3 i P4), independentment de si ha superat o no el mínim de la nota màxima de cada prova.
 
R08. No presentació a l'assignatura. Es considerarà com a no presentat en l'assignatura a qui no realitzi ni lliuri els resultats d'una o més proves d'avaluació establertes.