Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1203 - Introducció al Dret

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

 

Tipus de prova

Ponderació

Examen escrit

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30 %

TOTAL AVALUACIÓ

100%

 

 

Calificacions màximes i mínimes per a cada mòdul o grup de mòdulos a avaluar:

 

Item a avaluar

Puntuació màxima

Puntuació mínima per a superar el mòdul i l'assignatura

Examen escrit

Mòdul 1

1,5

0,75

Mòduls 2, 3 i 4

5,5

2,75

Treballs acadèmics

Mòdul 1

0,5

0,25

Mòduls 2, 3 i 4

1,5

0,75

El sistema d'avaluació d'esta assignatura es fonamenta en els pressupòsits d'un sistema d'avaluació contínua. En concret, les activitats, valors de proves d'avaluació i activitats són els que es mostren en la taula de dalt. Totes les proves que es realitzaran (siga l'examen escrit o qualsevol dels treballs acadèmics) són d'entrega/realització obligatòria de manera que per a superar l'assignatura cal realitzar i superar tots ells independentment de quina siga la dedicació (estudiant a temps complet o estudiant a temps parcial), S'han de superar les avaluacions obtenint, com a mínim, les puntuacions referides en la taula de dalt per a cada mòdul o grup de mòduls.

El treball o treballs a realitzar per a cada curs acadèmic se sotmetran a criteri del professorat i podran consistir en el tractament de supòsits de fet, confecció de diccionaris de termes jurídics, escriure ressenyes de monografies o articles, etc... Les instruccions relatives als treballs acadèmics s'inclouran, per a cada curs acadèmic, en l'apartat concret de l'Aula Virtual

Este sistema només té validesa per a la primera convocatòria ordinària, per a l'avaluació de la segona convocatòria del curs només es mantindrà la puntuació obtinguda en els Treball Acadèmics si van arribar a superar-se en la primera convocatòria ordinària. Si no van arribar a superar-se, haurà de repetir-los.

Per a la superació de l'assignatura és necessari traure els mínims de puntuació expressats en el quadro superior en tots els mòduls.

Es considerarà que un estudiant no s'ha presentat a la corresponent convocatòria de l'assignatura quan:

1.- No entregue/realitze algun dels treballs acadèmics.

2.- No es presente a l'examen escrit.