Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Presentacions orals i pòsters

20%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

Examen escrit: 70 % nota. Avalua els coneixements conceptuals i teòrics de la matèria assimilats per l'alumnat, així com la seua capacitat d'anàlisi i raonament crític.

Prova final escrita individual, que abastarà la matèria treballada, així com el material de suport que s'haja considerat convenient (sempre pautat amb la professora).

Constarà de cinc preguntes de tipus mitjà, o si es considera convenient de deu curtes.

És necessari obtenir una qualificació com a mínim de 5 sobre 10 per a poder aprovar l'assignatura i procedir a la realització de la mitjana amb la resta de components de l'avaluació.

Elaboració de treballs acadèmics: 30% nota

- Presentacions en classe

- Activitats pràctiques

Els treballs acadèmics són obligatoris i recuperables a la segona convocatòria, les directrius i pautes es trobaran a disposició a l'Aula Virtual de l'assignatura.. Per tant, l'alumnat que en primera convocatòria no ha aprovat alguna part , pot recuperar-la fent el lliurament en la segona convocatòria i l'examen pertinent. Els treballs s' entregaran com a data límit el dia de l'exàmen escrit.

L'alumnat es considera presentat quan realitze l'examen i lliure els treballs acadèmics proposats