VJ1214 - Consoles i Dispositius de Videojocs

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura consta de crèdits de teoria i de pràctiques, els quals requereixen treball presencial de l'alumnat (en l'aula o en el laboratori) i no presencial.


Les activitats a realitzar durant les sessions de teoria en l'aula són:

-   Exposició del professorat.

-   Posada en comú de les solucions i dubtes sobre les qüestions teorico-pràctiques realitzades per l'alumnat durant les hores de treball no presencial.

 Per la seua banda, l'alumnat, de manera individual, ha d'estudiar la documentació que li proporcionarà el professorat sobre els conceptes de teoria i resoldre els qüestionaris i activitats  que se li plantegen.

L'estructura de les sessions de laboratori és la següent:

              -    L'alumnat, individualment, o grup ha d'estudiar i preparar els exercicis que es plantegen en la documentació que el professorat elabora per a cada pràctica.
 
En el laboratori, cada alumne, alumna, o grup ha de desenvolupar els exercicis proposats per a cada sessió de pràctiques.