VJ1214 - Consoles i Dispositius de Videojocs

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Examen

50%

Criteris de superació

L'avaluació consta de les parts següents:

  • Avaluació contínua:  fins a 5 punts de la nota final.  Constarà en la realització de distintes activitats relacionades tant amb els continguts de les classes teòriques com amb els de les sessions de laboratori.
  •  Examen: fins a 5 punts de la nota final.
La nota final s'obté en sumar les notes obtingudes en cada una de les parts. Per a aprovar l'assignatura cal obtindre un 5 com a resultat de la esmentada suma.
No obstant això, cal arribar a un mínim en cada part perquè la nota d'aquesta part es tinga en compte en la nota final.
Per tant, en el cas de no arribar al mínim exigit en algunes de les parts, en aqueix apartat es considerarà un 0. Els mínims que  cal aconseguir en cada una de les parts es  5 sobre 10.
 
En la segona convocatòria  es prodrà recuperar qualsevol part no superada d l'assignatura.
 
Es considera que un alumne o una alumna s'ha presentat a la convocatòria quan es presente a l'exam.