Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

1. Vectors
Vectors en l'espai afí euclidià (ℝ3, +, . ). Operacions bàsiques amb vectors. Vectors lliscants. Sistemes de vectors lliscants. Vectors lligats. Sistemes de vectors lligats. Diferenciació i integració amb vectors. Gradient, divergència i rotacional.
 
2. Cinemàtica de la partícula
Moviment rectilini. Moviment curvilini. Components tangencial i  normal de l'acceleració. Moviment circular: velocitat angular. Coordenades no cartesianes: velocitat i acceleració en coordenades polars planes, esfèriques i cilíndriques. Moviment relatiu.

3. Dinàmica de la partícula
Les lleis del moviment de Newton: conceptes de massa i força. Forces de contacte. Força normal. Tensió. Força exercida per un moll: Llei d'Hooke. Forces de fricció entre superfícies. Sistemes de referència no inercials. Forces fictícies. Formulació energètica de la mecànica. Treball i energia cinètica. Forces depenents de la posició: energia potencial. Conservació de l'energia mecànica.

4. Dinàmica de sistemes
Sistemes de partícules. Centre de masses: sòlids, cossos compostos. Lleis de conservació del moment lineal, moment angular i l'energia en sistemes de partícules.

5. Estàtica
Condicions d'equilibri. Cossos en equilibri. Reaccions en suports i contactes. Diagrama del sòlid lliure. Cables

6. Rotació del sòlid rígid
Rotació al voltant d'un eix fix: moment d'inèrcia. Analogies amb el moviment rectilini. Conservació del moment angular. Càlcul de moments d'inèrcia. Teoremes de Steiner i de l'eix perpendicular. El tensor d'inèrcia. Energia cinètica. Moments principals d'inèrcia i eixos principals.

7. Oscil·lacions
El moviment harmònic simple. Exemples. Cinemàtica i dinàmica. Energia del moviment harmònic simple. Oscil·lacions petites en altres sistemes físics. Superposició de moviments harmònics. Oscil·lacions amortides: infraamortiment, amortiment crític i sobreamortiment. Oscil·lacions forçades: ressonància. Oscil·lacions acoblades.

8. Elasticitat
Esforç i deformació. Llei de Hooke. Esforç de tensió. Esforç de compressió. Cisallament. Mòdul de Young. Mòdul de cisallament. Mòdul de compressibilitat.

9.  Sistemes termodinàmics. Temperatura
Introducció. Sistemes termodinàmics. Parets. Variables termodinàmiques. Equació d'estat. Processos termodinàmics. Principi zero de la termodinàmica. Temperatura. Termòmetres. Escales de temperatura.

10. Calor i treball. Primer principi de la termodinàmica
El concepte de treball en termodinàmica. Calor. Calor específica. Calors latents. Primer principi de la termodinàmica. Aplicacions al model de gas ideal.