Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura es requereix l'obtenció de com a mínim 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura. La qualificació global, en la primera convocatòria s'obtindrà amitjanant les qualificacions de les distintes parts com es detalla a continuació:

Avaluació contínua (30%), composta per:

-Avaluació de pràctiques de laboratori a partir de les memòries o quaderns de laboratori (20%)

-Examen parcial (10%).

Examen final (70%)


 

Nota 1: La no assistència a alguna de les avaluacions previstes comportarà automàticament una nota de zero per a l'avaluació corresponent.

Nota 2: En totes les convocatòries per a superar l'assignatura és imprescindible obtenir una qualificació igual o superior a 4 punts en l'examen final, i una nota igual o superior a 4 punts en la mitjana de l'avaluació de les pràctiques de laboratori. Si no es complira algun d'aquests dos requisits, i la qualificació global mitjana fóra superior a 4,5 punts, la qualificació global final seria de 4,5 punts.

Nota 3: La prova de l'examen parcial és recuperable en primera convocatòria, en segona convocatòria i en la convocatòria extraordinària, dins de l'examen final, de tal manera que si no s'ha superat el dit examen parcial, la nota de l'examen final tindrà un pes del 80% de l'assignatura.

Nota 4: Si la mitjana de la nota de pràctiques és inferior a 4 punts, per a la segona convocatòria i la convocatòria extraordinària es podrà avaluar aquesta part de l'assignatura mitjançant un examen oral o escrit.